Survey privacy notice - Filipino

PANIMULA

Maligayang pagdating sa paunawa ukol sa privacy ng Survey ng Yonder Consulting Limited. Ang Yonder Data Solutions ay isang pangalan sa pakikipagkalakalan ng Yonder Consulting Limited.

Iginagalang ng Yonder ang iyong privacy at nakatuon ito sa pagprotekta ng iyong personal na data. Ipapaalam sa iyo ng paunawa ukol sa privacy na ito kung paano namin pinangangasiwaan ang iyong personal na data kapag lumalahok ka sa aming mga survey at sasabihin nito sa iyo ang tungkol sa mga karapatan mo ukol sa privacy at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Hindi nalalapat ang paunawa ukol sa privacy na ito sa pagkolekta at pagpoproseso namin ng personal na data kaugnay ng website na ito. Kung gusto mong malaman kung paano kinokolekta at pinoproseso ng Yonder ang iyong personal na data kapag binisita mo ang website na ito, sumangguni sa Paunawa ukol sa Privacy ng Website namin. Bukod pa rito, kung bibigyan mo kami ng data online bilang miyembro ng .Y Live panel, ang aming ukol Paunawa ukol sa Privacy ng .Y Live ang ilalapat sa halip na ang paunawa ukol sa privacy na ito.

Nagsasagawa ang Yonder ng mga survey sa pananaliksik sa market para sa mga kliyente nito. Nalalapat lang ang paunawa ukol sa privacy na ito sa mga survey kung saan ang Yonder ay isang data controller kaugnay ng survey.

Kung Yonder lang ang nagpapasya sa kung sino ang lalahok sa survey at kung anong mga bagay ang itatanong, Yonder ang magiging natatanging data controller ng survey at ilalapat ang paunawa ukol sa privacy na ito kasama ng ano pa mang paunawang ibinigay sa simula ng survey.

Kung ang responsibilidad sa pagpapasya sa kung sino ang lalahok sa survey at kung anong mga bagay ang itatanong ay nahahati sa pagitan ng Yonder at ng (mga) kliyente nito, magiging co-controller kami kasama ng isa o higit pa sa aming mga kliyente at ilalapat ang paunawa ukol sa privacy na ito kasama ng ano pa mang paunawang ibibigay sa simula ng survey, kung saan posibleng kabilang ang paunawa ukol sa privacy ng aming kliyente.

Kung mananatili sa aming kliyente ang pangkalahatang kontrol sa kung sino ang lalahok sa survey at kung anong mga bagay ang itatanong at kikilos lang kami alinsunod sa mga ipapagawa ng aming kliyente, magiging data processor para sa survey at hindi isang data controller ang Yonder, hindi ilapapat ang paunawa ukol sa privacy na ito, at ang mga paunawang ibibigay sa simula ng survey lang ang ilalapat.

Sasabihin namin sa iyo sa simula ng survey kung kumikilos ang Yonder bilang natatanging controller, co-controller o data processor kaugnay ng survey. Kung hindi kami ang data controller, o kung hindi lang kami ang data controller, sasabihin din namin sa iyo kung sino-sino ang mga data controller.

Ibinibigay ang paunawa ukol sa privacy na ito bilang isang layered format para makapag-click ka papunta sa mga partikular na bahaging nakalatag sa ibaba. Pakigamit din ang Talahulugan para maunawaan ang kahulugan ng ilan sa mga terminong ginagamit sa paunawa ukol sa privacy na ito.

1. MAHALAGANG IMPORMASYON AT ANG AMING PAGKAKAKILANLAN

2. ANG DATA NA KINOKOLEKTA NAMIN TUNGKOL SA IYO
3. PAANO KINOKOLEKTA ANG IYONG PERSONAL NA DATA
4. PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IYONG PERSONAL NA DATA
5. MGA PAGHAHAYAG NG IYONG PERSONAL NA DATA
6. MGA INTERNATIONAL NA PAGPAPASA
7. SEGURIDAD NG DATA
8. PAGTATABI NG DATA
9. ANG IYONG MGA LEGAL NA KARAPATAN
10. TALAHULUGAN

1. MAHALAGANG IMPORMASYON AT ANG AMING PAGKAKAKILANLAN

1.1 Ang Layunin ng Paunawa ukol sa Privacy na ito

Layunin ng paunawa ukol sa privacy na ito na bigyan ka ng impormasyon tungkol sa kung paano kinokolekta at pinoproseso ng Yonder ang iyong personal na impormasyon kapag lumalahok ka sa mga survey namin.

Mahalagang babasahin mo ang paunawa ukol sa privacy na ito kasama ng ano pa mang paunawa ukol sa privacy o paunawa ukol sa patas na pagpoproseso na ibibigay namin sa mga partikular na okasyon kapag nangongolekta o nagpoproseso kami ng personal na data tungkol sa iyo para ganap mong malaman kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong data. Ang paunawa ukol sa privacy na ito ay karagdagan sa iba pang paunawa at hindi nito nilalayong palitan ang mga iyon.

1.2 Controller

Ang Yonder Consulting Limited ay ang controller at responsable ito para sa iyong personal na data (sama-samang tinatawag na โ€œYonderโ€, โ€œkamiโ€, โ€œaminโ€ o โ€œnaminโ€ sa paunawa ukol sa privacy na ito).

Nagtalaga kami ng data protection officer (DPO) na responsable sa pangangasiwa sa mga tanong kaugnay ng paunawa ukol sa privacy na ito. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa paunawa ukol sa privacy na ito, kabilang ang anumang kahilingang gamitin ang iyong mga legal na karapatan, mangyaring makipag-ugnayan sa DPO gamit ang mga detalyeng inilatag sa ibaba.

1.3 Mga Detalye sa Pakikipag-ugnayan

Pangalan ng kompanya: Yonder Consulting Limited

Pangalan o titulo ng DPO: Mike Wooderson

Email address: dataprotection@yonderconsulting.com

Postal address: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (United Kingdom)

May karapatan kang maghain ng reklamo anumang oras sa Information Commissionerโ€™s Office (ICO), ang nangangasiwang awtoridad sa UK para sa mga isyu sa pagprotekta ng data (www.ico.org.uk). Gayon pa man, ikalulugod namin ang pagkakataong matugunan ang iyong mga alalahanin bago ka lumapit sa ICO kaya mangyaring makipag-ugnayan muna sa amin.

1.4 Mga Pagbabago sa Paunawa ukol sa Privacy na ito at ang Iyong Tungkuling Ipaalam sa Amin ang Mga Pagbabago

Huling na-update noong Mayo 2018 ang bersyong ito at makukuha ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin.

Mahalagang tumpak at napapanahon ang personal na data na mayroon kami tungkol sa iyo. Mangyaring ipaalam sa amin kung magbabago ang iyong personal na data sa panahon ng ugnayan natin.

1.5 Mga Link sa Third-Party

Ang website na ito ay posibleng may mga link papunta sa mga third-party na website, plug-in at application. Kapag nag-click sa mga link na iyon o kapag pinagana ang mga koneksyong iyon, posibleng mabigyan ng pahintulot ang mga third party na mangolekta o magbahagi ng data na tungkol sa iyo. Hindi namin kontrolado ang mga third-party na website na ito at hindi kami responsable sa mga pahayag nila ukol sa privacy. Kapag umalis ka sa aming website, hinihikayat ka naming basahin ang paunawa ukol sa privacy ng bawat website na bibisitahin mo.

2. ANG DATA NA KINOKOLEKTA NAMIN TUNGKOL SA IYO

2.1 Tumutukoy ang personal na data, o personal na impormasyon, sa anumang impormasyon tungkol sa isang indibidwal na magagamit para makilala ang taong iyon. Hindi kasama rito ang data kung saan naalis ang pagkakakilanlan (anonymous na data).

2.2 Maaari kaming mangolekta, gumamit, mag-imbak at maglipat ng iba’t ibang uri ng personal na data tungkol sa iyo na pinagpangkat-pangkat namin gaya ng sumusunod:

โ€ข Kasama sa Data ng Pagkakakilanlan ang pangalan, pangalan noong dalaga, apelyido, palayaw o katulad na pantukoy, katayuan sa pag-aasawa, titulo, petsa ng kapanganakan at kasarian.

โ€ข Kasama sa Data ng Contact ang address, email address at mga numero ng telepono.

โ€ข Kasama sa Pinansyal na Data ang mga detalye ng bank account at payment card.

โ€ข Kasama sa Data ng Transaksyon ang mga detalye tungkol sa mga pagbabayad sa iyo.

โ€ข Kasama sa Data ng Survey ang mga sagot na ibibigay mo sa anumang survey kung saan aanyayahan ka naming lumahok.

โ€ข Kasama sa Data sa Mga Pakikipag-ugnayan ang mga pakikipag-ugnayan mo sa amin at anumang ibibigay mong feedback tungkol sa mga serbisyo namin.

2.3 Nangongolekta, gumagamit at nagbabahagi rin kami ng Pinagsama-samang Data bilang pang-istatistika o demograpikong data para sa anumang layunin. Ang Pinagsama-samang Data ay posibleng hango sa iyong personal na data ngunit hindi ito itinuturing na personal na data ayon sa batas dahil hindi ibinubunyag ng data na ito ang iyong pagkakakilanlan sa direkta o hindi direktang paraan. Halimbawa, posible naming pagsama-samahin ang iyong Data ng Survey para magsagawa ng pananaliksik sa market o pananaliksik sa istatistika. Gayon pa man, kung isasama o ikokonekta namin ang Pinagsama-samang Data sa iyong personal na data para direkta o hindi direkta ka nitong makilala, ituturing naming personal na data ang pinagsama-samang data na gagamitin alinsunod sa paunawa ukol sa privacy na ito.

2.4 Mangongolekta lang kami ng Mga Espesyal na Kategorya ng Personal na Data tungkol sa iyo (kasama rito ang mga detalye tungkol sa iyong lahi o etnisidad, mga paniniwala ukol sa rehiliyon o pilosopiya, sex life, sekswal na oryentasyon, mga opinyon sa pulitika, pagiging miyembro ng trade union, impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at genetic at biometric na data) o impormasyon tungkol sa mga kriminal na hatol at paglabag sa batas kapag may tahasan mong pahintulot, at kapag lang nauugnay ito sa isang survey, bilang bahagi ng Data ng Survey.

2.5 Kung ayaw mong magbigay ng personal na data kapag hiningi ito, posibleng hindi ka makalahok sa survey at makatanggap ng mga insentibo o iba pang benepisyo para sa pakikilahok sa mga survey.

3. PAANO KINOKOLEKTA ANG IYONG PERSONAL NA DATA

3.1 Gumagamit kami ng iba’t ibang paraan para mangolekta ng data mula sa iyo at tungkol sa iyo, kabilang ang sa pamamagitan ng:

โ€ข Mga direktang pakikipag-ugnayan. Maaari mong ibigay sa amin ang iyong Data ng Pagkakakilanlan, Data ng Contact, Pinansyal na Data at Data ng Survey sa pamamagitan ng pagsagot sa mga form o pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng koreo, telepono, email o iba pa. Kabilang dito ang personal na data na ibibigay mo kapag lumalahok ka sa mga survey namin o kapag nagbigay ka sa amin ng feedback.

โ€ข Mga naka-automate na teknolohiya o pakikipag-ugnayan. Habang nakikipag-ugnayan ka sa aming website, posibleng awtomatiko kaming mangolekta ng Teknikal na Data at Data sa Paggamit tungkol sa iyong kagamitan, mga pagkilos sa pag-browse at mga pattern. Kinokolekta namin ang personal na data na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga cookie, log ng server at iba pang katulad na teknolohiya. Posible rin kaming makatanggap ng Teknikal na Data tungkol sa iyo kung bibisita ka sa iba pang website na gumagamit ng mga cookie namin. Maaari mong itakda ang iyong browser na tanggihan ang lahat o ilan sa cookie ng browser, o alertohan ka kapag nagtakda o nag-access ang mga website ng mga cookie. Kung idi-disable o tatanggihan mo ang mga cookie, pakitandaang posibleng maging hindi maa-access o hindi gagana nang maayos ang ilang bahagi ng site na ito. Pakitingnan ang aming Patakaran ukol sa Cookie para sa higit pang detalye.

โ€ข Mga third party o mga source na available sa publiko. Posibleng makatanggap kami ng personal na data tungkol sa iyo mula sa iba’t ibang third party at pampublikong source tulad ng nakalatag sa ibaba:

โ€“ Data ng Pagkakakilanlan at Data ng Contact mula sa mga data broker o aggregator na nakabase sa loob ng EU.

โ€“ Data ng Pagkakakilanlan at Data ng Contact mula sa mga source na available sa publiko tulad ng Companies House at Electoral Register na nakabase sa loob ng EU.

4. PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IYONG PERSONAL NA DATA

4.1 Inilatag namin sa ibaba, sa pamamagitan ng talahanayan, ang isang paglalarawan sa lahat ng paraan ng pinaplano naming paggamit sa iyong personal na data, at alin sa mga legal na batayan kami nakasalalay para gawin ang mga ito. Tinukoy rin namin kung ano ang mga lehitimong interes namin kapag naaangkop.

4.2 Tandaang maaari naming iproseso ang iyong personal na data para sa mahigit sa isang dahilan sa batas depende sa partikular na dahilan sa paggamit namin sa iyong data. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo ng mga detalye tungkol sa partikular na legal na dahilan kung saan kami nakasalalay para iproseso ang iyong personal na data kapag mahigit sa isang dahilan ang inilatag sa talahanayan sa ibaba.

4.3 Mag-click dito para matuto pa tungkol sa mga uri ng dahilan sa batas kung saan kami umaasa para iproseso ang iyong personal na data.

4.4 Pagbabago ng Layunin

Gagamitin lang namin ang iyong personal na data para sa mga layunin para sa pagkolekta namin dito, maliban kung makatuwiran naming maisaalang-alang na kailangan namin itong gamitin para sa ibang dahilan at naaayon ang dahilang iyon sa orihinal na layunin. Kung gusto mong makakuha ng paliwanag sa kung paano nagiging naaayon sa orihinal na layunin ang pagpoproseso para sa bagong layunin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Kung kailangan naming gamitin ang iyong personal na data para sa isang hindi nauugnay na dahilan, aabisuhan ka namin at ipapaliwanag namin ang legal na batayan na nagbibigay sa amin ng pahintulot na gawin ito.

Pakitandaang maaari naming iproseso ang iyong personal na data nang hindi mo alam o nang hindi ka nagbibigay ng pahintulot, alinsunod sa mga nabanggit na panuntunan, kapag kinakailangan o pinahihintulutan ito ng batas.

5. MGA PAGHAHAYAG NG IYONG PERSONAL NA DATA

5.1 Posibleng kailanganin naming ibahagi ang iyong personal na data sa mga panig na nakalatag sa ibaba para sa mga layuning inilatag sa talahanayan sa talata 4 sa itaas.

โ€ข Maaari rin kaming maghayag ng impormasyon sa Yonder Consulting Limited Group na nakabase sa United Kingdom na kumikilos bilang mga joint controller kung may survey na isasagawa para sa isang kompanya ng Yonder Consulting Limited Group na hindi Yonder Data Solutions.

โ€ข Mga service provider na kumikilos bilang mga processor na nakabase sa United Kingdom na nagbibigay ng mga serbisyo ng IT at system administration.

โ€ข Mga propesyonal na tagapayong kumikilos bilang mga processor o controller kabilang ang mga abogado, banker, auditor at insurer na nakabase sa United Kingdom na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagkonsulta, banking, batas, insurance at accounting.

โ€ข HM Revenue & Customs, mga regulator at iba pang awtoridad na kumikilos bilang mga processor o controller na nakabase sa United Kingdom na nag-aatas ng pag-uulat ng mga aktibidad ng pagpoproseso sa mga partikular na sitwasyon.

โ€ข Mga geodemographic na kompanya tulad ng Experian na kumikilos bilang processor na nakabase sa United Kingdom na nagbibigay sa amin ng karagdagang analytics at insight para sa mga survey namin.

โ€ข Mga third party na posibleng piliin namin bentahan, pasahan, o samahan ng mga bahagi ng aming negosyo o ng aming mga asset. Bilang alternatibo, posible naming hangaring makakuha ng iba pang negosyo o sumanib sa kanila. Kung may magbabago sa aming negosyo, magagamit ng mga bagong may-ari ang iyong personal na data sa parehong paraang inilatag sa paunawa ukol sa privacy na ito.

5.2 Maliban kung inabisuhan ka namin sa simula ng survey o nakuha namin ang iyong pahintulot bilang bahagi ng survey, hindi namin ihahayag ang Data ng Survey na personal na data sa aming mga kliyente. Naka-anonymize ang Data ng Survey at ibinahagi ito sa aming mga kliyente at iba pang third party sa generic na anyo na hindi tumutukoy sa iyo. Halimbawa: โ€œ8 sa 10 tao sa UK ay masaya sa kasalukuyan nilang trabahoโ€.

5.3 Inaatasan namin ang lahat ng third party na respetohin ang seguridad ng iyong personal na data at tratohin ito alinsunod sa batas. Hindi namin pinapayagan ang aming mga third-party na service provider na gamitin ang iyong personal na data para sa sarili nilang mga layunin at pinapayagan lang namin sila na iproseso ang iyong personal na data para sa mga tinukoy na layunin at alinsunod sa aming mga tagubilin.

6. MGA INTERNATIONAL NA PAGPAPASA

6.1 Sa tuwing ipapasa namin ang iyong personal na data palabas ng EEA, tinitiyak naming bibigyan ito ng katulad na antas ng proteksyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ipinapatupad ang kahit man lang isa sa mga sumusunod na proteksyon:

โ€ข Ipapasa lang namin ang iyong personal na data sa mga bansang itinuturing na nagbibigay ng sapat na antas ng proteksyon para sa personal na data ng European Commission. Para sa higit pang detalye, tingnan ang European Commission: Pagiging sapat ng proteksyon sa personal na data sa mga bansang hindi nasa EU.

โ€ข Kapag gumagamit kami ng mga partikular na service provider, posible kaming gumamit ng mga partikular na kontratang naaprubahan ng European Commission na nagbibigay sa personal na data ng parehong proteksyong mayroon ito sa Europe. Para sa higit pang detalye, tingnan ang European Commission: Mga halimbawang kontrata para sa pagpapasa ng personal na data sa mga third country.

โ€ข Kapag gumagamit kami ng mga provider na nakabase sa US, posible kaming magpasa ng data sa kanila kung bahagi sila ng Privacy Shield na nag-aatas sa kanila na magbigay ng katulad na proteksyon sa personal na data na ibinabahagi sa pagitan ng Europe at US. Para sa higit pang detalye, tingnan ang European Commission: EU-US Privacy Shield.

6.2 Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa partikular na mekanismong ginagamit namin kapag ipinapasa ang iyong personal na data palabas ng EEA.

7. SEGURIDAD NG DATA

7.1 Naglagay kami ng mga naaangkop na hakbang para sa seguridad para pigilan ang iyong personal na data na hindi sinasadyang mawala, magamit o ma-accesse sa hindi pinapahintulutang paraan, mabago o maihayag. Bukod pa rito, lilimitahan namin ang access sa iyong personal na data sa mga empleyado, ahente, contractor at iba pang third party na may pangangailangang pangnegosyo na makaalam. Ipoproseso lang nila ang iyong personal na data alinsunod sa mga tagubilin namin at napapailalim sila sa tungkulin ng pagiging kumpidensyal.

7.2 Naglagay kami ng mga proseso para tugunan ang anumang pinaghihinalaang paglabas ng personal na data at magbibigay kami ng abiso sa iyo at sa sinumang naaangkop na regulator tungkol sa paglabas kapag inaatasan kami ng batas na gawin ito.

8. PAGTATABI NG DATA

8.1 Gaano ninyo katagal gagamitin ang Personal na Data ko?

Itatabi lang namin ang iyong personal na data hangga’t kinakailangan para gawin ang mga layunin kung para saan namin ito kinolekta, kabilang ang mga layunin sa pagtupad sa anumang kinakailangan sa batas, accounting, o pag-uulat.

Para matukoy ang naaangkop na tagal ng pagtatabi para sa personal na data, isinasaalang-alang namin ang dami, katangian, at pagiging sensitibo ng personal na data, ang potensyal na panganib ng pinsala dulot ng hindi pinapahintulutang paggamit o paghahayag ng iyong personal na data, ang mga layunin kung para saan namin ipoproseso ang iyong personal na data at kung magagawa namin ang mga layuning iyon sa iba pang paraan, at ang mga naaangkop na legal na kinakailangan.

Alinsunod sa batas, kailangan namin magtabi ng pangunahing impormasyon tungkol sa mga miyembro ng panel namin(kabilang ang Data ng Contact, Data ng Pagkakakilanlan, Pinansyal na Data at Data ng Transaksyon) sa loob ng anim na taon pagkatapos nilang huminto sa pagiging miyembro para sa mga layunin ng buwis.

Sa ilang sitwasyon, mahihiling mo sa amin na i-delete ang iyong data: tingnan ang humiling ng pagbubura sa ibaba para sa higit pang impormasyon.

Maaari naming i-anonymize ang iyong personal na data (para maging hindi na ito maiuugnay sa iyo) para sa mga layunin ng pananaliksik o istatistika kung saan magagamit namin ang impormasyong ito sa loob ng hindi tiyak na haba ng panahon nang wala nang higit pang abiso sa iyo.

9. ANG IYONG MGA LEGAL NA KARAPATAN

9.1 Sa ilalim ng mga partikular na sitwasyon, may mga karapatan ka sa bisa ng mga batas sa proteksyon sa data kaugnay ng iyong personal na data.

โ€ข Humiling ng access sa iyong personal na data.

โ€ข Humiling ng pagwawasto ng iyong personal na data.

โ€ข Humiling ng pagbubura ng iyong personal na data.

โ€ข Tumutol sa pagpoproseso ng iyong personal na data.

โ€ข Humiling ng paghihigpit sa pagpoproseso ng iyong personal na data.

โ€ข Humiling ng pagpapasa ng iyong personal na data.

โ€ข Karapatang magbawi ng pahintulot.

9.2 Kung gusto mong gamitin ang alinman sa mga karapatang inilatag sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

9.3 Karaniwang Walang Kinakailangang Bayaran

Hindi mo kakailanganing magbayad para i-access ang iyong personal na data (o para gawin ang alinman sa iba pang karapatan). Gayon pa man, maaari kaming maningil ng makatuwirang bayarin kung malinaw na walang basehan, paulit-ulit o labis ang iyong kahilingan. Bilang alternatibo, maaari kaming tumangging sumunod sa iyong kahilingan sa mga sitwasyong ito.

9.4 Ano ang posibleng kailanganin namin sa iyo

Posibleng kailanganin naming humingi ng partikular na impormasyon sa iyo para tulungan kaming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at para matiyak ang karapatan mong i-access ang iyong personal na data (o para gawin ang alinman sa iba mo pang karapatan). Isa itong panseguridad na hakbang para matiyak na hindi ihahayag ang personal na data sa sinumang walang karapatang makatanggap nito. Maaari din kaming makipag-ugnayan sa iyo para humingi ng higit pang impormasyon kaugnay ng iyong kahilingan para pabilisin ang aming pagtugon.

9.5 Limitasyon sa Oras sa Pagtugon

Sinusubukan naming tugunan ang lahat ng lehitimong kahilingan sa loob ng isang buwan. Kung minsan, inaabot kami nang mahigit isang buwan kung partikular na kumplikado ang iyong kahilingan o kung marami kang ginawang kahilingan. Sa ganitong sitwasyon, aabisuhan at babalitaan ka namin.

10. TALAHULUGAN

10.1 Dahilan sa Batasโ€ข Tumutukoy ang Pahintulot sa pagpoproseso ng iyong data kung saan nakuha namin ang iyong pahintulot na malayang ibinigay, partikular, may impormasyon at hindi malabo. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras at pagkatapos noon ay ihihinto namin ang pagpoproseso ng iyong impormasyon para sa layuning iyon.

โ€ข Tumutukoy ang Lehitimong Interes sa interes ng aming negosyo sa pagsasagawa at pamamahala ng aming negosyo para bigyang-daan kaming ibigay sa iyo ang pinakamahusay na serbisyo/produkto at ang pinakamahusay at pinaka-secure na karanasan. Tinitiyak naming isinasaalang-alang at binabalanse namin ang anumang potensyal na epekto sa iyo (parehong positibo at negosyo) at ang mga karapatan mo bago namin iproseso ang iyong personal na data para sa mga lehitimong interes namin. Hindi namin ginagamit ang iyong personal na data para sa mga gawain kung saan pangingibabawan ang mga interest namin ng epekto sa iyo (maliban kung mayroon kaming pahintulot mo o kung sa ibang paraan ay inaatasan o pinapahintulutan kami ng batas). Makakakuha ka ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano namin tinatasa ang aming mga lehitimong interes kumpara sa anumang potensyal na epekto sa iyo kaugnay ng mga partikular na gawain sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin.

โ€ข Tumutukoy ang Pagsasagawa ng Kontrata sa pagpoproseso ng iyong data kapag kinakailangan ito para maisagawa ang kontrata kung saan panig ka o para magsagawa ng mga hakbang na ipapagawa mo bago pumasok sa naturang kontrata.

โ€ข Tumutukoy ang Pagsunod sa legal o panregulasyong obligasyon sa pagpoproseso ng iyong personal na data kapag kinakailangan para makasunod sa isang legal o panregulasyong obligasyon kung saan kami napapailalim.

10.2 Ang Iyong Mga Legal na Karapatan

May karapatan kang:

โ€ข Humiling ng access sa iyong personal na data (karaniwang tinatawag na โ€œkahilingan sa access ng paksa ng dataโ€). Nagbibigay-daan ito sa iyo na makatanggap ng kopya ng personal na data na mayroon kami tungkol sa iyo at tingnan kung pinoproseso namin ito alinsunod sa batas.

โ€ข Humiling ng pagwawasto sa personal na data na mayroon kami tungkol sa iyo. Nagbibigay-daan ito sa iyo na ipawasto ang anumang hindi kumpleto o hindi tumpak na data na mayroon kami tungkol sa iyo, ngunit baka kailanganin naming i-verify ang pagiging tumpak ng bagong data na ibibigay mo sa amin.

โ€ข Humiling ng pagbubura ng iyong personal na data. Nagbibigay-daan ito sa iyo na hilingin sa amin na magbura o mag-alis ng personal na data kapag walang magandang dahilan para sa amin na ipagpatuloy ang pagpoproseso rito. May karapatan ka ring hilingin sa amin na burahin o alisin ang iyong personal na data kung saan matagumpay mong nagamit ang iyong karapatang tumutol sa pagpoproseso (tingnan sa ibaba), kung saan posibleng naproseso namin ang iyong impormasyon nang hindi naaayon sa batas o kapag inaatasan kaming burahin ang iyong personal na data para makasunod sa lokal na batas. Gayon pa man, tandaang posibleng hindi kami palaging makakasunod sa iyong kahilingan sa pagbubura dahil sa mga legal na bagay na ipapaalam sa iyo, kung naaangkop, sa oras na humiling ka.

โ€ข Tumutol sa pagpoproseso ng iyong personal na data kapag nakasalalay kami sa isang lehitimong interes (o ng third party) at may isang bagay tungkol sa iyong partikular na sitwasyon na magdudulot sa iyo na gustuhing tumutol sa pagpoproseso dahil dito dahil sa iyong palagay ay nakakaapekto ito sa mga pangunahing karapatan at kalayaan mo. May karapatan ka ring tumututol kapag pinoproseso namin ang iyong personal na data para sa mga layunin ng direktang marketing o kung pinoproseso namin ang iyong personal na data para sa mga layunin ng pananaliksik sa istatistika, maliban kung kinakailangan ang pagpoproseso para sa interes ng publiko. Sa ilang sitwasyon, posibleng ipakita naming mayroon kaming malaking lehitimong dahilan para iproseso ang iyong impormasyon na nangingibabaw sa iyong mga karapatan at kalayaan.

โ€ข Humiling ng paghihigpit sa pagpoproseso ng iyong personal na data. Nagbibigay-daan ito sa iyo na hilingin sa amin na suspindihin ang pagpoproseso ng iyong personal na data sa mga sumusunod na sitwasyon: (a) kung gusto mong itakda namin ang pagiging tumpak ng data; (b) kapag hindi alinsunod sa batas ang paggamit namin sa data ngunit ayaw mong burahin namin ito; (c) kapag kailangan mong itabi namin ang data kahit na hindi na namin ito kailangan dahil kailangan mo ito para itakda, isagawa o depensahan ang mga legal na habol; o (d) kung tumutol ka sa paggamit namin sa iyong data ngunit kailangan naming tiyakin kung mayroon kaming nangingibabaw na mga lehitimong dahilan para gamitin ito.

โ€ข Hilingin ang pagpapasa ng iyong personal na data sa iyo o sa third party. Ibibigay namin sa iyo, o sa isang third party na pipiliin mo, ang iyong personal na data sa isang structured, karaniwang ginagamit, at machine-readable na format. Tandaang nalalapat lang ang karapatang ito sa naka-automate na impormasyon kung saan pauna kang nagbigay sa amin ng pahintulot na gamitin o kapag ginamit namin ang impormasyon para isagawa ang kontrata kasama mo.

โ€ข Magbawi ng pahintulot anumang oras kapag nakasalalay kami sa pahintulot para iproseso ang iyong personal na data. Gayon pa man, hindi ito makakaapekto sa pagigingg naaangkop sa batas ng anumang pagpoprosesong naisagawa na bago mo pa bawiin ang iyong pahintulot. Kung babawiin mo ang iyong pahintulot, posibleng hindi kami makapagbigay sa iyo ng ilang partikular na produkto o serbisyo. Aabisuhan ka namin kung ganito ang sitwasyon sa oras na bawiin mo ang iyong pahintulot.