Survey privacy notice - Thai

คำนำ

ยินดีต้อนรับสู่แบบสำรวจเรื่องประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Yonder Consulting Limited โดย Yonder Data Solutions เป็นชื่อทางการค้าของ Yonder Consulting Limited

Yonder เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบวิธีการที่เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณร่วมตอบแบบสำรวจของเรา และบอกกล่าวให้คุณทราบสิทธิ์ส่วนตัวของคุณและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับการที่เรารวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หากคุณต้องการทราบว่า Yonder รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ หากคุณให้ข้อมูลทางออนไลน์แก่เราในฐานะกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ .Y Live ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ .Y Live จะมีผลบังคับใช้แทนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

Yonder ดำเนินการแบบสำรวจการวิจัยตลาดในนามของลูกค้า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับแบบสำรวจที่ Yonder เป็นผู้ควบคุมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับแบบสำรวจเท่านั้น

· ในกรณีที่ Yonder ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าใครบ้างที่จะร่วมตอบแบบสำรวจและจะถามคำถามใดบ้าง Yonder จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของแบบสำรวจแต่เพียงผู้เดียว และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศฉบับอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในช่วงต้นของแบบสำรวจ

· ในกรณีที่ Yonder และลูกค้ามีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจว่าใครบ้างที่จะร่วมตอบแบบสำรวจและจะถามคำถามใดบ้าง เราจะเป็นผู้ควบคุมร่วมกับลูกค้าของเราอย่างน้อยหนึ่งราย และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้ร่วมกับประกาศฉบับอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในช่วงต้นของแบบสำรวจ ซึ่งอาจรวมถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา

· ในกรณีที่ลูกค้าของเรายังคงดำเนินการควบคุมโดยรวมว่าใครบ้างที่จะร่วมตอบแบบสำรวจและจะถามคำถามใดบ้าง และเราเพียงแต่ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกค้าของเราเท่านั้น Yonder จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับแบบสำรวจและไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ โดยจะใช้เฉพาะประกาศที่ให้ไว้ในช่วงต้นของแบบสำรวจเท่านั้น

เราจะแจ้งให้คุณทราบในช่วงต้นของแบบสำรวจว่า Yonder ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ผู้ควบคุมร่วม หรือผู้ประมวลผลข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจหรือไม่ ในกรณีที่เราไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล หรือไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีให้ในรูปแบบซ้อนเป็นชั้น ๆ เพื่อให้คุณสามารถคลิกเข้าไปยังพื้นที่เฉพาะที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ โปรดใช้อภิธานศัพท์เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์บางคำที่ใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

1. ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับเรา

2. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
3. วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
4. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
6. การโอนเงินระหว่างประเทศ
7. ความปลอดภัยของข้อมูล
8. การเก็บรักษาข้อมูล
9. สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ
10. อภิธานศัพท์

1. ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับเรา

1.1 วัตถุประสงค์ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการที่ Yonder รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณร่วมตอบแบบสำรวจของเรา

สิ่งสำคัญก็คือ คุณควรอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมมกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ หรือประกาศการประมวลข้อมูลอย่างเป็นธรรมที่เราอาจให้ไว้เฉพาะในบางโอกาสเมื่อเรารวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เสริมกับประกาศฉบับอื่น ๆ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนที่ประกาศดังกล่าว

1.2 ผู้ควบคุม

Yonder Consulting Limited เป็นผู้ควบคุมและมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เรียกรวมกันว่า “Yonder”, “เรา”, “พวกเขา” หรือ “ของเรา” ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้)

เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล (DPO) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลคำถามที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงคำขอใด ๆ เพื่อใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1.3 รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อบริษัท: Yonder Consulting Limited

ชื่อหรือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล: Mike Wooderson

ที่อยู่อีเมล: dataprotection@yonderconsulting.com

รหัสไปรษณีย์: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (สหราชอาณาจักร)

คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศ (Information Commissioner’s Office หรือ ICO) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลปัญหาด้านการปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักร (www.ico.org.uk) ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะช่วยแก้ไขข้อกังวลของคุณ ดังนั้นก่อนที่คุณจะติดต่อสำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศ โปรดติดต่อเราก่อนเป็นอันดับแรก

1.4 การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และหน้าที่ของคุณในการแจ้งข้อมูลให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารนี้ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2018 และคุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารนี้ได้

สิ่งสำคัญก็คือ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ควรมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา

1.5 ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้และไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม

2. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ แต่ไม่ได้รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออกแล้ว (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

2.2 เราอาจรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้จัดกลุ่มข้อมูลไว้ดังนี้:

ข้อมูลระบุตัวตน รวมถึงชื่อ นามสกุลก่อนสมรส นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุในลักษณะที่คล้ายกัน สถานภาพสมรส คำนำหน้า วันเกิด และเพศ

ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน

ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับคุณ

ข้อมูลแบบสำรวจ รวมถึงคำตอบที่คุณให้ไว้ในแบบสำรวจใด ๆ ที่เราเชิญคุณให้เข้าร่วม

ข้อมูลการสื่อสาร รวมถึงการที่คุณติดต่อกับเรา และข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับบริการของเรา

2.3 นอกจากนี้ เรายังรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้อมูลรวมอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลแบบสำรวจของคุณเพื่อดำเนินการวิจัยตลาดและการวิจัยทางสถิติ อย่างไรก็ตาม หากเรานำข้อมูลรวมดังกล่าวมารวมหรือเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เราจะถือว่าข้อมูลรวมดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะนำไปใช้ตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

2.4 เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมตริกซ์ของคุณ) หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษและความผิดทางอาญาโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ และเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลแบบสำรวจ

2.5 หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ คุณอาจไม่สามารถร่วมตอบแบบสำรวจและรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับการร่วมตอบแบบสำรวจ

3. วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 เราใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณ รวมถึง:

การติดต่อโดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลแบบสำรวจของคุณแก่เราโดยกรอกแบบฟอร์ม หรือติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณร่วมตอบแบบสำรวจของเราหรือให้ข้อเสนอแนะแก่เรา

เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือการติดต่อ ในขณะที่คุณติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การดำเนินการและรูปแบบการเรียกข้อมูลดูของคุณโดยอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้โดยใช้คุกกี้ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ในลักษณะที่คล้ายกัน เราอาจได้รับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณหากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นที่ใช้คุกกี้ของเรา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์ตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้ หากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

– ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อจากนายหน้าหรือผู้รวบรวมข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป

– ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น สำนักนายทะเบียนนิติบุคคล (Companies House) และสำนักทะเบียนการเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป

4. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 ในตารางด้านล่างนี้ เราได้ระบุคำอธิบายวิธีการทั้งหมดที่เราวางแผนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้ระบุว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรามีอะไรบ้าง และกรณีที่เหมาะสม

4.2 โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้เราใช้งานข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลทางกฎหมายเฉพาะที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการระบุเหตุผลมากกว่าหนึ่งข้อในตารางด้านล่าง

4.3 คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.4 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่เราพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากคุณต้องการทราบคำอธิบายว่าการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมอย่างไร โปรดติดต่อเรา

หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะอธิบายหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราสามารถทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบหรือขอรับความยินยอมจากคุณได้โดยปฏิบัติตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับฝ่ายที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางของย่อหน้าที่ 4 ข้างต้น

• นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้กับ Yonder Consulting Limited Group ในสหราชอาณาจักรซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วม หากมีการดำเนินการแบบสำรวจในนามของ Yonder Consulting Limited Group ไม่ใช่ Yonder Data Solutions

• ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลในสหราชอาณาจักร ซึ่งให้บริการด้านไอทีและการดูแลระบบ

• ที่ปรึกษามืออาชีพที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุม รวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทประกันในสหราชอาณาจักร ซึ่งให้บริการที่ปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย ประกันภัย และการบัญชี

• ศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs) หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมในสหราชอาณาจักร ซึ่งต้องการให้มีการรายงานกิจกรรมการประมวลผลในบางสถานการณ์

• บริษัทภูมิประชากรศาสตร์ เช่น Experian ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลในสหราชอาณาจักร ซึ่งให้ข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่เราสำหรับแบบสำรวจของเรา

• บุคคลภายนอกที่เราอาจเลือกที่จะขาย โอน หรือรวมส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา นอกจากนี้ เราอาจเข้าซื้อกิจกรรมของธุรกิจอื่นหรือควบรวมกิจการกับธุรกิจดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา เจ้าของรายใหม่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

5.2 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลแบบสำรวจที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าของเรา เว้นแต่ในกรณีที่เราได้แจ้งให้คุณทราบในช่วงต้นของแบบสำรวจ หรือได้รับความยินยอมจากคุณในแบบสำรวจนี้ ทั้งนี้ข้อมูลแบบสำรวจจะไม่มีการระบุชื่อและนำไปแบ่งปันกับลูกค้าของเราและบุคคลที่สามในรูปแบบข้อมูลทั่วไปที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ ตัวอย่างเช่น: “ผู้คน 8 ใน 10 ของสหราชอาณาจักรมีความสุขกับงานปัจจุบันของตนเอง”

5.3 เรากำหนดให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

6. การโอนเงินระหว่างประเทศ

6.1 เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เรารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกัน โดยจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้:

• เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) พิจารณาว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่คณะกรรมาธิการยุโรป: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

• ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาเฉพาะที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับในยุโรป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่คณะกรรมาธิการยุโรป: สัญญาต้นแบบสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม

• ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการดังกล่าว หากผู้ให้บริการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (Privacy Shield) ซึ่งระบุว่าผู้ให้บริการจะต้องให้การคุ้มครองในลักษณะที่คล้ายกันสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่คณะกรรมาธิการยุโรป: กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield)

6.2 โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเฉพาะที่เราใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเขตเศรษฐกิจยุโรป

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

7.1 เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดการสูญหาย ถูกใช้งาน หรือมีการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ และมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอนุญาตเฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ บุคคลดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล

7.2 เราได้กำหนดขั้นตอนในการจัดการกับกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องการละเมิด ในกรณีที่กฎหมายได้ระบุให้เราดำเนินการเช่นนั้น

8. การเก็บรักษาข้อมูล

8.1 ระยะเวลาที่เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน

ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และพิจารณาว่าเราสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ได้หรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ตามกฎหมาย เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของเรา (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) เป็นเวลาหกปีหลังจากที่กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเลิกเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

ในบางกรณี คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลของคุณ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำขอให้ลบข้อมูลที่ด้านล่าง

เราอาจไม่ระบุชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือทางสถิติ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้อย่างไม่มีกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

9. สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

9.1 ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• การขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

9.2 หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเรา

9.3 โดยปกติแล้วจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือการใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเหตุผลอันสมควร หากคำขอของคุณไม่ชัดเจน ซ้ำซ้อน หรือมีจำนวนมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

9.4 ข้อมูลที่เราอาจต้องการจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ) ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลนั้น เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อให้เราสามารถตอบกลับได้รวดเร็วขึ้น

9.5 การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน แต่ในบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีเช่นนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและคอยแจ้งข้อมูลล่าสุดให้กับคุณ

10. อภิธานศัพท์

10.1 หลักพื้นฐานทางกฎหมายความยินยอม หมายถึง การประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่เราได้รับอนุญาตจากคุณโดยอิสระ ในกรณีเฉพาะ มีการแจ้งข้อมูล และมีความชัดเจนไม่กำกวม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา จากนั้นเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ผลประโยชน์ของธุรกิจของเราในการดำเนินการและจัดการธุรกิจของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้แก่คุณ โดยเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้พิจารณาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ) และพิจารณาสิทธิ์ของคุณ ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีเราจะได้รับผลประโยชน์แต่จะเกิดผลกระทบขึ้นกับคุณ (เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประเมินผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากกิจกรรมที่ระบุ

การปฏิบัติตามสัญญา หมายถึงการประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญาดังกล่าว

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

10.2 สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เรียกโดยทั่วไปว่า “คำขอเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล”) ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บรักษาไว้ แม้ว่าเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้ไว้แก่เรา

ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขอให้เราลบ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออก ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก ในกรณีที่คุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้สำเร็จ (โปรดดูที่ด้านล่าง) ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณโดยผิดกฎหมายหรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอให้ลบข้อมูลของคุณได้เสมอไปเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายที่ระบุ ซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบ (ถ้ามี) ในขณะที่คุณร้องขอ

คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือมีผลประโยชน์ดังกล่าวของบุคคลที่สาม) และมีกรณีที่เกิดสถานการณ์เฉพาะซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวนี้ โดยคุณรู้สึกว่าการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพพื้นฐานของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง หรือในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่าสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ

ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้: (ก) ในกรณีที่คุณต้องการให้เราทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (ข) ในกรณีที่การใช้งานข้อมูลของเราเป็นไปโดยผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น (ค) ในกรณีที่คุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าเราจะไม่ต้องการทำเช่นนั้นอีกต่อไป เนื่องจากคุณต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณคัดค้านการที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้คุณ หรือไปให้บุคคลที่สาม เราจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องให้แก่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณระบุไว้ ทั้งนี้โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณให้ความยินยอมในขั้นต้นให้เราใช้งาน หรือในกรณีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำสัญญากับคุณ

เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ในกรณีที่เราดำเนินการโดยได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ หากคุณเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้กับคุณได้ เราจะแจ้งให้ทราบคุณหากเกิดกรณีเช่นนี้ในขณะที่คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ