Survey privacy notice - Polish

WSTĘP

Poniżej znajduje się informacja o ochronie prywatności firmy Yonder Consulting Limited dotycząca badań. Yonder Data Solutions to nazwa handlowa Yonder Consulting Limited.

Firma Yonder szanuje prywatność respondentów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje sposób, w jaki dbamy o dane osobowe respondentów w ramach udziału naszych ankietach. Zawiera również informacje o prawach respondentów w zakresie prywatności oraz sposobie, w jaki są oni chronieni przez prawo.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie dotyczy gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych w odniesieniu do tej strony internetowej. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Yonder gromadzi i przetwarza dane osobowe respondentów podczas wizyty na tej stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą informacją o ochronie prywatności dotyczącej strony internetowej. Ponadto, w przypadku udostępniania danych online w ramach członkostwa na panelu .Y Live, zamiast niniejszej informacji o ochronie prywatności zastosowanie ma Informacja .Y Live o ochronie prywatności.

Firma Yonder w imieniu swoich klientów przeprowadza badania rynku. Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie badań, w odniesieniu do których Yonder pełni rolę administratora danych.

· Jeżeli firma Yonder samodzielnie podejmuje decyzję w odniesieniu do wyboru osób uczestniczących w badaniu oraz do zadawanych pytań, wówczas Yonder będzie wyłącznym administratorem danych w ramach danego badania, a niniejsza informacja o ochronie prywatności będzie miała zastosowanie wraz z wszelkimi innymi informacjami przekazanymi na początku badania.

· Jeżeli firma Yonder i jej klient/klienci ponoszą wspólną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w odniesieniu do wyboru osób uczestniczących w badaniu oraz do zadawanych pytań, wówczas Yonder będzie współadministratorem danych wraz z jednym swoim klientem lub kilkoma swoimi klientami, a niniejsza informacja o ochronie prywatności będzie miała zastosowanie wraz z wszelkimi innymi informacjami przekazanymi na początku badania, które mogą obejmować informację o ochronie prywatności klienta firmy Yonder.

· Jeżeli nasz klient zachowuje całkowitą kontrolę nad podejmowaniem decyzji w odniesieniu do wyboru osób uczestniczących w badaniu oraz do zadawanych pytań, a Yonder działa wyłącznie na zlecenie klienta, wówczas firma Yonder będzie podmiotem przetwarzającym dane w ramach badania, a nie administratorem danych, i niniejsza informacja o ochronie prywatności nie będzie miała zastosowania. Obowiązywać będą jedynie informacje przekazane na początku badania.

Na początku badania poinformujemy respondenta, czy Yonder działa jako wyłączny administrator danych, współadministrator lub podmiot przetwarzający dane w ramach badania. Jeżeli firma Yonder nie będzie administratorem danych ani wyłącznym administratorem danych, respondent zostanie poinformowany o tym, kim są administratorzy danych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma format warstwowy, dzięki czemu można przechodzić do poszczególnych, przedstawionych poniżej sekcji. Aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, prosimy skorzystać z glosariusza.

1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ WIADOMOŚCI O NAS

2. JAKIE DANE RESPONDENTA GROMADZIMY?
3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE RESPONDENTA?
4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE RESPONDENTA?
5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH RESPONDENTA
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
9. PRAWA RESPONDENTA
10. GLOSARIUSZ

1.WAŻNE INFORMACJE ORAZ WIADOMOŚCI O NAS

1.1 Cel niniejszej informacji o ochronie prywatności

Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest omówienie sposobu, w jaki Yonder gromadzi i przetwarza dane osobowe respondenta, gdy bierze on udział w badaniach.

Ważne jest, aby respondent zapoznał się z niniejszą informacją o ochronie prywatności oraz z każdą inną informacją o ochronie prywatności lub uczciwym przetwarzaniu, którą możemy przedstawić w szczególnych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe respondenta, tak aby miał on pełną wiedzę o sposobie i celu wykorzystywania jego danych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

1.2 Administrator

Yonder Consulting Limited (w niniejszej informacji o ochronie prywatności zwana łącznie „Yonder”, „mynas/nam” lub „nasz”) jest administratorem danych osobowych respondenta i ponosi za nie odpowiedzialność.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (data protection officer, DPO), który jest odpowiedzialny za zarządzanie pytaniami związanymi z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym żądań egzekwowania przysługujących respondentowi praw, prosimy o kontakt z DPO. Poniżej znajdują się dane kontaktowe

1.3 Dane kontaktowe

Nazwa firmy: Yonder Consulting Limited

Nazwisko lub tytuł DPO: Mike Wooderson

Adres e-mail: dataprotection@yonderconsulting.com

Adres pocztowy: Northburgh House, 10 Northburgh Street, Londyn, Wielka Brytania, EC1V 0AT

Respondent ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę w Biurze Komisarza ds. Informacji (Information Commisioner’s Office, ICO), będącego organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii, zajmującym się kwestiami ochrony danych (www.ico.org.uk). Jednak będziemy wdzięczni, mogąc pomóc rozwiać wątpliwości respondenta przed zwróceniem się do ICO. Dlatego prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami.

1.4 Zmiany w informacji o ochronie prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ostatnia aktualizacja niniejszej wersji informacji miała miejsce w maju 2018 r. Dostęp do niej można uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby dane osobowe respondenta, które przechowujemy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianach danych osobowych podczas współpracy z nami.

1.5 Łącza stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do stron, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub aktywowanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych respondenta. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności na każdej odwiedzanej stronie.

2. JAKIE DANE RESPONDENTA GROMADZIMY?

2.1 Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, w odniesieniu do których nie można przypisać tożsamości danej osoby (dane anonimowe).

2.2 Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych respondenta, pogrupowanych w następujący sposób:

Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia oraz płeć.

Dane kontaktowe obejmują adres zamieszkania, adres e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe obejmują dane rachunku bankowego i karty płatniczej.

Dane dotyczące transakcji obejmują szczegółowe informacje o przekazanych respondentowi płatnościach.

Dane dotyczące badań obejmują odpowiedzi udzielone przez respondenta we wszelkich badaniach, w których on uczestniczy.

Dane dotyczące komunikacji obejmują korespondencję respondenta z naszą firmą oraz wszelkie opinie na temat świadczonych przez nią usług.

2.3 Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają, w sposób bezpośredni ani pośredni, tożsamości respondenta. Możemy na przykład łączyć dane respondenta dotyczące badań w celu przeprowadzenia badań rynkowych i statystycznych. Jeżeli jednak zbierzemy w całość lub połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi respondenta w sposób umożliwiający jego identyfikację bezpośrednio lub pośrednio, wówczas takie połączone dane traktujemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

2.4 Szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne) lub informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach gromadzimy wyłącznie za wyraźną zgodą respondenta i tylko wówczas, gdy mają one związek z ankietą, jako część danych dotyczących badań.

2.5 Jeśli respondent nie chce podać danych osobowych na żądanie, być może nie będzie mógł uczestniczyć w badaniu. Tym samym nie otrzyma nagród motywacyjnych ani innych korzyści płynących z udziału w badaniach.

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE RESPONDENTA

3.1 W celu gromadzenia danych osobowych respondenta korzystamy z różnych metod. Są to:

Interakcje bezpośrednie. Można przekazać nam swoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe i dotyczące badań, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Ta metoda obejmuje dane osobowe, które respondent podaje, uczestnicząc w naszych badaniach lub przekazując opinie.

Technologie i interakcje zautomatyzowane. Gdy respondent korzysta z naszej strony internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne i informacje o użytkowaniu dotyczące sprzętu, czynności i zwyczajów przeglądania. Te dane osobowe są gromadzone za pomocą plików cookie, dzienników serwerowych i innych podobnych technologii. Jeżeli respondent odwiedza inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie, również możemy uzyskać dostęp do jego danych technicznych. Respondent może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Może on również ustawić w przeglądarce opcję otrzymywania powiadomień w momencie, gdy strony internetowe stosują pliki cookie lub mają do nich dostęp. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre elementy niniejszej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Państwa dane osobowe możemy otrzymywać od różnych stron trzecich i źródeł publicznych przedstawionych poniżej:

– Dane identyfikacyjne i kontaktowe od brokerów informacji lub podmiotów agregujących dane znajdujących się na terenie UE.

– Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestr wyborców (Electoral Register) lub rejestr spółek (Companies House) na terenie UE.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE RESPONDENTA?

4.1 W poniższej tabeli przedstawiamy opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe respondenta. Znajdują się tam też podstawy prawne, na których się w tym celu opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasz uzasadniony interes.

4.2 Prosimy mieć na uwadze, że możemy przetwarzać dane osobowe respondenta, opierając się na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, do którego wykorzystujemy te dane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się, przetwarzając dane osobowe respondenta – jeżeli w tabeli podano więcej niż jedną podstawę – prosimy o kontakt.

4.3 Prosimy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których opieramy się w ramach przetwarzania danych osobowych respondenta.

4.4 Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać dane osobowe respondenta wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, iż konieczne jest ich wykorzystanie w innym celu, który jest zgodny z celem pierwotnym. Aby uzyskać wyjaśnienie co do zgodności nowego celu przetwarzania danych z celem pierwotnym, prosimy o kontakt.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe respondenta w niepowiązanym celu, poinformujemy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Prosimy pamiętać, że jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, możemy przetwarzać dane osobowe respondenta bez jego wiedzy lub zgody, przestrzegając powyższych zasad.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH RESPONDENTA

5.1 Możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych respondenta stronom wymienionym poniżej w celach określonych w punkcie 4 w powyższej tabeli.

• Ponadto, działając jako wpóładministratorzy, mamy prawo ujawnić informacje firmie Yonder Consulting Limited Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jeżeli badanie jest przeprowadzane w imieniu spółki Yonder Consulting Limited Group innej niż Yonder Data Solutions.

• Dostawcy usług, działający jako podmioty przetwarzające dane, zlokalizowani w Wielkiej Brytanii, świadczący usługi informatyczne i usługi administrowania systemami.

• Profesjonalni doradcy, działający jako podmioty przetwarzające dane lub jako administratorzy danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy oraz ubezpieczyciele, zlokalizowani w Wielkiej Brytanii, świadczący usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

• Urząd Podatkowy i Celny (HM Revenue & Customs – HMRC), organy regulacyjne i inne organy działające w charakterze podmiotów przetwarzających lub administratorów z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

• Firmy zajmujące się danymi geodemograficznymi, takie jak Experian, działające jako podmiot przetwarzający dane z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które dostarczają nam dodatkowych danych analitycznych i informacji na potrzeby naszych badań.

• Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać, przekazać lub z którymi możemy połączyć część naszej działalności lub naszych aktywów. Ewentualnie możemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. W przypadku takiej zmiany w naszej firmie nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

5.2 Jeżeli respondent nie zostanie poinformowany na początku badania lub nie udzieli zgody w jego ramach, nie ujawnimy naszym klientom danych dotyczących badania, które są danymi osobowymi. Dane dotyczące badania są anonimowe. Udostępniamy je swoim klientom oraz innym stronom trzecim w formie ogólnej, która nie pozwala na identyfikację użytkownika. Na przykład: „8 na 10 osób w Wielkiej Brytanii jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy”.

5.3 Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie przestrzegały zasad bezpieczeństwa danych osobowych i postępowały z tymi danymi zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych respondenta do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

6.1 Każdorazowo, gdy przekazujemy dane osobowe respondenta poza terytorium EOG, pilnujemy, by na miejscu zapewniono podobny stopień ochrony poprzez wdrożenie co najmniej jednego z poniższych środków bezpieczeństwa:

• Przekażemy dane osobowe respondenta wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.

• W przypadku korzystania z usług określonych dostawców możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje w Europie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wzory umów dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

• W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazać im dane, o ile należą do programu Tarczy Prywatności, który wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony jak w przypadku danych osobowych wymienianych między Europą a USA. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Tarcza Prywatności UE–USA.

6.2 Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG, prosimy o kontakt.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

7.1 Aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych respondenta w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Ponadto zapewniamy dostęp do danych osobowych respondentów wyłącznie tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, którym jest to potrzebne ze względów biznesowych. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i mają obowiązek zachowania poufności.

7.2 Wdrożyliśmy procedury postępowania w razie podejrzenia jakiegokolwiek sposobu naruszenia ochrony danych osobowych. Jeżeli będziemy do tego zobowiązani prawnie, powiadomimy o takim naruszeniu respondenta oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

8.1 Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe respondenta?

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko przez taki okres, jaki będzie konieczny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, w tym do spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko powstania szkód w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy, oraz fakt, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków. Uwzględniamy również obowiązujące wymogi prawne.

Zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywania podstawowych informacji o członkach naszego panelu dla celów podatkowych (w tym danych kontaktowych, identyfikacyjnych, danych dotyczących finansów i transakcji) przez okres sześciu lat po zakończeniu członkostwa w panelu.

W pewnych okolicznościach respondent może poprosić nas o usunięcie jego danych: patrz żądanie usunięcia poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Możemy dokonać anonimizacji danych osobowych respondenta (w taki sposób, aby nie mogły zostać z nim powiązane) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania respondenta.

9. PRAWA RESPONDENTA

9.1 W pewnych okolicznościach, odniesieniu do danych osobowych, respondentowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych.

• Żądanie dostępu do swoich danych osobowych.

• Żądanie korekty danych osobowych.

• Żądanie usunięcia danych osobowych.

• Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

• Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

• Żądanie przekazania danych osobowych.

• Prawo do wycofania zgody.

9.2 W przypadku zamiaru egzekwowania którekolwiek z powyższych praw prosimy o kontakt.

9.3 Zazwyczaj brak kosztów

Uzyskanie dostępu do danych osobowych (lub egzekwowanie któregokolwiek z pozostałych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeśli jednak żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub obejmuje nadmierny zakres, mamy prawo naliczyć stosowną opłatę. W takich okolicznościach możemy ewentualnie odmówić spełnienia żądania.

9.4 Jakich informacji możemy żądać od respondenta?

Może okazać się konieczne żądanie od respondenta określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo dostępu do jego danych osobowych (lub egzekwowania innych przysługujących mu praw). To środek bezpieczeństwa, który zapewnia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie nieupoważnionej do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z respondentem, aby poprosić go o dodatkowe informacje związane z jego żądaniem w celu szybszego udzielenia odpowiedzi.

9.5 Ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to potrwać dłużej niż miesiąc – jeśli żądanie jest szczególnie złożone lub w przypadku wystosowania kilku żądań. W takim przypadku powiadomimy respondenta i będziemy na bieżąco przekazywać mu informacje.

10. GLOSARIUSZ

10.1 Podstawa prawnaZgoda oznacza przetwarzanie danych w przypadku uzyskania dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody respondenta. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy polegający na prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby zapewnić respondentowi jak najlepszą obsługę/produkt oraz jak najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenia. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w swoim uzasadnionym interesie upewniamy się, że uwzględniamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla respondenta (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w przypadku których wpływ na respondenta stanowi okoliczność nadrzędną względem naszych interesów (chyba że mamy jego zgodę lub prawo wymaga lub zezwala nam na to w inny sposób). Aby uzyskać więcej informacji o ocenie wpływu naszego uzasadnionego interesu na respondenta w odniesieniu do konkretnych działań, prosimy o kontakt z nami.

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy, której stroną jest respondent, lub niezbędne do podjęcia działań na żądanie respondenta przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych lub obowiązków regulacyjnych oznacza przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego lub obowiązku regulacyjnego, któremu podlegamy.

10.2 Prawa respondenta

Użytkownik posiada następujące prawa:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o dostęp do danych osobowych”). Pozwala to na otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie korekty danych osobowych respondenta, które przechowujemy. Pozwala to skorygować wszelkie niekompletne lub niedokładne dane respondenta, które posiadamy. W związku z tym może zaistnieć konieczność zweryfikowania dokładności nowych danych, dostarczonych przez respondenta.

Żądanie usunięcia danych osobowych respondenta. Dzięki temu respondent może zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do dalszego przetwarzania tych danych przez nas. Respondent ma również prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli skutecznie wyegzekwował prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdy jego dane mogły być przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem lub jeżeli mamy obowiązek usunięcia jego danych osobowych w celu spełnienia wymogów lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić żądanie respondenta dotyczące usunięcia danych z określonych powodów prawnych. Poinformujemy respondenta o tych powodach w stosownych przypadkach, w momencie składania prośby.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku kiedy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej), a szczególna sytuacja respondenta jest podstawą do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania na takiej podstawie, ponieważ czuje on, że przetwarzanie wpływa na jego podstawowe prawa i wolność. Respondent ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli przetwarzamy jego dane w celach marketingu bezpośredniego lub w celu prowadzenia badań statystycznych, chyba że przetwarzanie jest konieczne ze względu na interes publiczny. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione powody do przetwarzania danych, które mają priorytet względem praw i wolności respondenta.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala respondentowi zwrócić się do nas z prośbą o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli respondent chce określić dokładność danych; (b) jeżeli wykorzystujemy dane w sposób niezgodny z prawem, ale respondent nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli respondent potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już nam potrzebne, ponieważ są one konieczne do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeżeli respondent sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądanie przekazania danych osobowych respondentowi lub stronie trzeciej. Przekażemy respondentowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie respondent początkowo wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane w celu realizacji umowy z respondentem.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem w odniesieniu do przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeżeli respondent wycofa zgodę, możemy nie mieć możliwości świadczyć wobec niego pewnych usług lub dostarczyć mu pewnych produktów. W takim przypadku poinformujemy respondenta o tym fakcie w momencie wycofania zgody.