Survey privacy notice - Swedish

INTRODUKTION

Välkommen till Yonder Consulting Limiteds integritetsmeddelande för marknadsundersökningar. Yonder Data Solutions är ett handelsnamn för Yonder Consulting Limited.

Yonder respekterar din integritet och åtar sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande kommer att informera dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du deltar i våra undersökningar och berättar om dina integritetsrättigheter samt hur lagen skyddar dig.

Detta integritetsmeddelande gäller inte vår insamling och behandling av personuppgifter i samband med denna webbplats. Om du vill ta reda på hur Yonder samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen, se integritetsmeddelandet för vår webbplats. Dessutom, om du förser oss med data online som medlem i .Y Live-panelen, gäller vårt integritetsmeddelande för .Y Live istället för detta integritetsmeddelande.

Yonder genomför marknadsundersökningar på uppdrag av sina kunder. Detta integritetsmeddelande gäller endast undersökningar där Yonder är personuppgiftsansvarig med avseende på undersökningen.

· Om Yonder ensamt bestämmer vem som deltar i undersökningen och vilka frågor som ställs kommer Yonder att vara ensamt personuppgiftsansvarig för undersökningen, och detta integritetsmeddelande kommer att gälla tillsammans med alla andra meddelanden som tillhandahålls i början av undersökningen.

· Om Yonder och dess kund(er) delar ansvaret för att bestämma vem som deltar i undersökningen och vilka frågor som ställs kommer vi att vara gemensamt personuppgiftsansvariga med en eller flera av våra kunder, och detta integritetsmeddelande kommer att gälla tillsammans med alla andra meddelanden som tillhandahålls i början av undersökningen, som kan innehålla vår kunds integritetsmeddelande.

· Om vår kund behåller den övergripande kontrollen över vem som deltar i undersökningen och vilka frågor som ställs och vi endast agerar enligt vår kunds instruktioner, kommer Yonder att vara ett personuppgiftsbiträde för undersökningen och inte personuppgiftsansvarig, och detta integritetsmeddelande kommer inte att gälla, utan endast de meddelanden som tillhandahålls i början av undersökningen.

Vi kommer att berätta för dig i början av undersökningen om Yonder agerar som ensamt personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde med avseende på undersökningen. Om vi inte är personuppgiftsansvariga, eller inte ensamt personuppgiftsansvariga, kommer vi också att berätta vilka de personuppgiftsansvariga är.

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka dig vidare till de specifika områden som anges nedan. Använd också ordlistan för att förstå innebörden av några av termerna som används i detta integritetsmeddelande.

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
7. UPPGIFTSSKYDD
8. UPPGIFTSLAGRING
9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
10. ORDLISTA

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

1.1 Syftet med detta integritetsmeddelande

Syftet med detta integritetsmeddelande är att ge dig information om hur Yonder samlar in och behandlar dina personuppgifter när du deltar i våra undersökningar.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med alla andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

1.2 Personuppgiftsansvarig

Yonder Consulting Limited är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallas gemensamt för ”Yonder”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” i detta integritetsmeddelande).

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella begäranden om att utöva dina juridiska rättigheter kontaktar du dataskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

1.3 Kontaktuppgifter

Företagsnamn: Yonder Consulting Limited

Dataskyddsombudets namn eller titel: Mike Wooderson

E-postadress: dataprotection@yonderconsulting.com

Postadress: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Storbritannien)

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskyddsärenden (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att åtgärda dina problem innan du kontaktar ICO, så kontakta oss i första hand.

1.4 Ändringar av integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast i maj 2018 och kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

1.5 Länkar till tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras integritetsmeddelanden. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

2.1 Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ utifrån vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

2.2 Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

Kontaktinformation inkluderar adress, e-postadress och telefonnummer.

Finansiella uppgifter inkluderar bankkonto och betalkortsuppgifter.

Transaktionsuppgifter inkluderar information om betalningar till dig.

Undersökningsuppgifter inkluderar de svar du ger på alla undersökningar som vi bjuder in dig att delta i.

Kommunikationsuppgifter inkluderar din korrespondens med oss och all feedback om våra tjänster som du tillhandahåller.

2.3 Vi samlar också in, använder och delar sammanställda uppgifter som statistiska eller demografiska uppgifter för olika ändamål. Sammanställda uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla in dina undersökningsuppgifter för att utföra marknadsundersökningar och statistiska undersökningar. Men om vi kombinerar eller kopplar samman sammanställda uppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

2.4 Vi skulle endast samla in särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska data) eller information om brottsdomar och brott med ditt uttryckliga samtycke, och endast om det vore relevant för en undersökning, som en del av undersökningsuppgifterna.

2.5 Om du inte vill lämna ut personuppgifter på begäran kan det hända att du inte kan delta i undersökningen och få incitament eller andra förmåner för att delta i undersökningar.

3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

3.1 Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive genom:

direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt-, finansiella och undersökningsuppgifter genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du lämnar när du deltar i våra undersökningar eller ger oss feedback

automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data och användningsdata om din utrustning, webbläsarhändelser och -mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt om du inaktiverar eller vägrar cookies. Se vår cookiepolicy för mer information

tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att erhålla personuppgifter om dig från diverse tredje parter och offentliga källor som anges nedan:

– identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller -aggregatorer inom EU

– identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor som Companies House och röstlängder baserade inom EU.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi anger nedan, i tabellformat, en beskrivning av alla sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka av de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vilka våra berättigade intressen är där så är lämpligt.

4.2 Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angetts i tabellen nedan.

4.3 Klicka här för att ta reda på mer om vilka typer av rättslig grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter.

4.4 Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat syfte och det syftet är förenligt med det ursprungliga syftet. Kontakta oss om du önskar få en förklaring till hur behandlingen för det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syftet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grund som gör det möjligt för oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, enligt ovanstående regler, när detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för syften som anges i paragraf 4 i tabellen ovan.

• Vi kan också komma att avslöja information för Yonder Consulting Limited Group baserad i Storbritannien som agerar som gemensamt personuppgiftsansvarig om en undersökning genomförs på uppdrag av ett annat företag i Yonder Consulting Limited-koncernen än Yonder Data Solutions.

• Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden baserade i Storbritannien och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

• Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag baserade i Storbritannien som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster.

• HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga baserade i Storbritannien och som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

• Geodemografiska företag som Experian som agerar som personuppgiftsbiträden baserade i Storbritannien som ger oss ytterligare analyser och insikter för våra undersökningar.

• Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå oss samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

5.2 Om vi inte har meddelat dig i början av undersökningen eller erhållit ditt samtycke som en del av undersökningen, avslöjar vi inte undersökningsuppgifter som är personuppgifter för våra kunder. Undersökningsuppgifter anonymiseras och delas med våra kunder och andra tredje parter i en generisk form som inte identifierar dig. Till exempel: ”8 av 10 personer i Storbritannien är nöjda med sitt nuvarande jobb”.

5.3 Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartstjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

6.1 Närhelst vi överför dina personuppgifter från EES, säkerställer vi att de ges en liknande grad av skydd genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

• Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För mer information, se Europeiska kommissionen: Tillräckligt skydd av personuppgifter i länder utanför EU.

• När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal godkända av EU-kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje länder.

• När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de är en del av Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För mer information, se Europeiska kommissionen: Privacy Shield mellan EU och USA.

6.2 Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss vid överföring av dina personuppgifter från EES.

7. UPPGIFTSSKYDD

7.1 Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och måste upprätthålla sekretessen.

7.2 Vi har infört rutiner för att åtgärda misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott, i de fall vi är rättsligt ålagda att göra det.

8. UPPGIFTSLAGRING

8.1 Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de syften vi samlade in dem för, vilket inkluderar syftena att uppfylla rättsliga krav eller redovisnings- eller rapporteringskrav.

För att avgöra den lämpliga tiden för lagring av personuppgifter, beaktar vi personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skador till följd av otillåtet användande eller avslöjande av dina personuppgifter, i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt de tillämpliga rättsliga kraven.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra panelmedlemmar (vilket inkluderar kontakt-, identitets-, finansiella och transaktionsuppgifter) i sex år efter att de upphört att vara medlemmar i skattesyften.

Under vissa omständigheter kan du be oss att ta bort dina uppgifter: se begära radering nedan för mer information.

Vi kan anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre associeras med dig) för forskning eller i statistiska syften, och då kan vi komma att använda denna information på obestämd tid utan att meddela dig ytterligare.

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

9.1 Under vissa omständigheter har du, enligt dataskyddslagen, rättigheter i relation till dina personuppgifter.

• Begära åtkomst till dina personuppgifter.

• Begära rättelse av dina personuppgifter.

• Begära radering av dina personuppgifter.

• Invända mot behandling av dina personuppgifter.

• Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

• Begära överföring av dina personuppgifter.

• Rätt att återkalla samtycke.

9.2 Om du vill utöva någon av de ovannämnda rättigheterna kan du kontakta oss.

9.3 Vanligtvis krävs ingen avgift

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

9.4 Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

9.5 Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima begäranden inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort flera begäranden. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. ORDLISTA

10.1 Rättslig grundSamtycke innebär att behandla dina uppgifter när vi har fått ditt frivilligt givna, specifika, informerade och otvetydiga tillstånd. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter för det syftet.

Berättigat intresse innebär vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen mot eventuell påverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Fullgörande av avtal innebär att behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Fullgöra en rättslig eller lagstadgad skyldighet innebär att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

10.2 Dina juridiska rättigheter

Du har rätt att:

begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”den registrerades krav på tillgång till uppgifter”). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt

begära rättelse av de personuppgifter vi innehar om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi innehar om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss

begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter när du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), när vi kan ha behandlat din information olagligt eller när vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika rättsliga skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran

invända mot behandling av dina personuppgifter när vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller om vi behandlar dina personuppgifter för statistiska forskningsändamål, såvida inte behandlingen är nödvändig i det allmännas intresse. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla dina uppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter

begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) när vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem; (c) när du har behov av att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har åsidosättande legitima skäl att använda dem.

begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke till oss att använda eller när vi använde informationen för att uppfylla ett avtal med dig

återkalla samtycke när som helst när vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten av eventuell behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att meddela dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.