Survey privacy notice - Malay

PENGENALAN

Selamat datang ke notis privasi Tinjauan Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions ialah nama dagangan bagi Yonder Consulting Limited.

Yonder menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini akan memberitahu anda tentang cara kami menjaga data peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami dan memaklumkan kepada anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

Notis privasi ini tidak terpakai kepada pengumpulan dan pemprosesan data peribadi kami yang berkaitan dengan laman web ini. Jika anda ingin mengetahui cara Yonder mengumpul dan memproses data peribadi anda apabila anda melawati laman web ini, sila rujuk Notis Privasi Laman Web kami. Selain itu, jika anda ialah panel .Y Live dan memberi kami data dalam talian, Notis Privasi .Y Live kami akan digunakan dan bukannya notis privasi ini.

Yonder menjalankan tinjauan penyelidikan pasaran bagi pihak pelanggannya. Notis privasi ini hanya digunakan untuk tinjauan apabila Yonder merupakan pengawal data bagi tinjauan itu.

ยท Jika Yonder sahaja yang memutuskan peserta yang mengambil bahagian dalam tinjauan dan soalan yang ditanya maka Yonder akan menjadi pengawal data tunggal bagi tinjauan dan notis privasi ini akan digunakan bersama mana-mana notis lain yang diberikan pada permulaan tinjauan.

ยท Jika Yonder dan pelanggannya berkongsi tanggungjawab untuk memutuskan peserta yang mengambil bahagian dalam tinjauan dan soalan yang ditanya maka kami akan menjadi pengawal bersama dengan satu atau lebih pelanggan kami dan notis privasi ini akan digunakan bersama mana-mana notis lain yang disediakan pada permulaan tinjauan, yang mungkin termasuk notis privasi pelanggan kami.

ยท Jika pelanggan kami mengekalkan kawalan keseluruhan ke atas peserta yang mengambil bahagian dalam tinjauan dan soalan yang ditanya dan kami hanya bertindak mengikut arahan pelanggan kami, maka Yonder akan menjadi pemproses data untuk tinjauan dan bukan pengawal data dan notis privasi ini tidak akan digunakan, hanya notis yang diberikan pada permulaan tinjauan.

Kami akan maklumkan kepada anda pada permulaan tinjauan sama ada Yonder bertindak sebagai pengawal tunggal, pengawal bersama atau pemproses data bagi tinjauan itu. Jika kami bukan pengawal data, atau bukan satu-satunya pengawal data, kami juga akan maklumkan pengawal data itu kepada anda.

Notis privasi ini disediakan dalam format berlapis supaya anda boleh klik melalui ruang khusus yang ditetapkan di bawah. Sila gunakan Glosari juga untuk memahami maksud beberapa istilah yang digunakan dalam notis privasi ini.

1. MAKLUMAT PENTING DAN TENTANG KAMI

2. DATA YANG KAMI KUMPUL TENTANG ANDA
3. CARA DATA PERIBADI ANDA DIKUMPULKAN
4. CARA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA
5. PENDEDAHAN TERHADAP DATA PERIBADI ANDA
6. PEMINDAHAN ANTARABANGSA
7. KESELAMATAN DATA
8. PENGEKALAN DATA
9. HAK UNDANG-UNDANG ANDA
10. GLOSARI

1. MAKLUMAT PENTING DAN TENTANG KAMI

1.1 Tujuan Notis Privasi ini

Notis privasi ini bertujuan untuk memberi anda maklumat tentang cara Yonder mengumpul dan memproses data peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami.

Adalah penting untuk anda membaca notis privasi ini bersama dengan mana-mana notis privasi lain atau notis pemprosesan yang sesuai yang mungkin kami berikan pada masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses data peribadi tentang anda supaya anda mengetahui sepenuhnya tentang cara dan sebab kami menggunakan data anda. Notis privasi ini adalah tambahan kepada notis lain dan tidak bertujuan untuk membatalkannya.

1.2 Pengawal

Yonder Consulting Limited adalah pengawal dan bertanggungjawab untuk data peribadi anda (secara kolektif dirujuk sebagai โ€œYonderโ€, โ€œkamiโ€ atau โ€œkitaโ€ dalam notis privasi ini).

Kami telah melantik pegawai perlindungan data (DPO) yang bertanggungjawab untuk menyelia soalan berhubung dengan notis privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang notis privasi ini, termasuk sebarang permintaan untuk melaksanakan hak undang-undang anda, sila hubungi DPO menggunakan butiran yang dinyatakan di bawah.

1.3 Butiran Hubungan

Nama syarikat: Yonder Consulting Limited

Nama atau jawatan DPO: Mike Wooderson

Alamat e-mel: dataprotection@yonderconsulting.com

Alamat pos: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (United Kingdom)

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan pada bila-bila masa kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO), pihak berkuasa penyeliaan UK bagi isu perlindungan data (www.ico.org.uk). Walau bagaimanapun, kami akan menghargai peluang untuk menangani kebimbangan anda sebelum anda menghubungi ICO, jadi, tolong hubungi kami terlebih dahulu.

1.4 Perubahan kepada Notis Privasi dan Kewajipan anda untuk Memaklumkan kepada kami tentang Perubahan

Versi ini kali terakhir dikemas kini pada Mei 2018 dan boleh diperoleh dengan menghubungi kami.

Adalah penting bahawa data peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika data peribadi anda berubah semasa penglibatan anda bersama kami.

1.5 Pautan Pihak Ketiga

Laman web ini mungkin termasuk pautan ke laman web, pemalam dan aplikasi pihak ketiga. Mengklik pada pautan tersebut atau mendayakan sambungan tersebut mungkin membenarkan pihak ketiga mengumpul atau berkongsi data tentang anda. Kami tidak mengawal laman web pihak ketiga ini dan tidak bertanggungjawab ke atas kenyataan privasi mereka. Apabila anda meninggalkan laman web kami, kami menggalakkan anda agar membaca notis privasi bagi setiap laman web yang anda lawati.

2. DATA YANG KAMI KUMPUL TENTANG ANDA

2.1 Data peribadi atau maklumat peribadi, bermaksud apa-apa maklumat tentang individu yang daripadanya orang itu boleh dikenal pasti. Ia tidak termasuk data yang identitinya telah dipadam (data tanpa nama).

2.2 Kami mungkin mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda yang telah kami kumpulkan seperti berikut:

โ€ข Data Identiti termasuk nama pertama, nama keluarga sebelum berkahwin, nama keluarga, nama pengguna atau pengecam yang serupa, status perkahwinan, gelaran, tarikh lahir dan jantina.

โ€ข Data Hubungan termasuk alamat, alamat e-mel dan nombor telefon.

โ€ข Data Kewangan termasuk butiran akaun bank dan kad pembayaran.

โ€ข Data Urus Niaga termasuk butiran tentang pembayaran kepada anda.

โ€ข Data Tinjauan termasuk respons yang anda berikan kepada mana-mana tinjauan yang kami jemput anda untuk menyertainya.

โ€ข Data Komunikasi termasuk perhubungan anda dengan kami dan sebarang maklum balas mengenai perkhidmatan kami yang anda berikan.

2.3 Kami turut mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Teragregat seperti data statistik atau demografi untuk sebarang tujuan. Data Teragregat mungkin diperoleh daripada data peribadi anda tetapi tidak dianggap sebagai data peribadi di sisi undang-undang kerana data ini tidak secara langsung atau tidak langsung mendedahkan identiti anda. Sebagai contoh, kami mungkin mengagregatkan Data Tinjauan anda untuk menjalankan penyelidikan pasaran dan penyelidikan statistik. Walau bagaimanapun, jika kami menggabungkan atau menyambungkan Data Teragregat dengan data peribadi anda supaya ia dapat mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung, kami menganggap data gabungan tersebut sebagai data peribadi yang akan digunakan selaras dengan notis privasi ini.

2.4 Kami hanya akan mengumpul Kategori Khas bagi Data Peribadi tentang anda (ini termasuk butiran tentang bangsa atau etnik anda, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat tentang kesihatan dan data genetik dan biometrik anda) atau maklumat tentang sabitan jenayah dan kesalahan dengan kebenaran anda yang jelas, dan hanya jika ia berkaitan dengan tinjauan, sebagai sebahagian daripada Data Tinjauan.

2.5 Jika anda tidak mahu memberikan data peribadi apabila diminta, anda mungkin tidak dapat mengambil bahagian dalam tinjauan dan menerima insentif atau faedah lain kerana mengambil bahagian dalam tinjauan.

3. CARA DATA PERIBADI ANDA DIKUMPULKAN

3.1 Kami menggunakan kaedah yang berbeza untuk mengumpul data daripada dan tentang anda termasuk melalui:

โ€ข Interaksi Langsung. Anda boleh berikan kami Data Identiti, Hubungan, Kewangan dan Tinjauan anda dengan mengisi borang atau dengan menghubungi kami melalui pos, telefon, e-mel atau cara lain. Ini termasuk data peribadi yang anda berikan apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami atau memberi kami sedikit maklum balas.

โ€ข Teknologi atau interaksi automatik. Semasa anda berinteraksi dengan laman web kami, kami mungkin mengumpul Data Teknikal dan Data Penggunaan secara automatik mengenai peralatan, tindakan dan pola menyemak imbas anda. Kami mengumpul data peribadi ini dengan menggunakan kuki, log pelayan dan teknologi lain yang serupa. Kami juga mungkin menerima Data Teknikal tentang anda jika anda melawati laman web lain yang menggunakan kuki kami. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua atau beberapa kuki pelayar, atau untuk memaklumkan kepada anda apabila laman web menetapkan atau mengakses kuki. Jika anda melumpuhkan atau menolak kuki, sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian laman ini mungkin tidak boleh diakses atau tidak berfungsi dengan baik. Sila lihat Dasar Kuki kami untuk butiran lanjut.

โ€ข Pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum. Kami mungkin menerima data peribadi tentang anda daripada pelbagai pihak ketiga dan sumber awam seperti yang dinyatakan di bawah:

โ€“ Data Identiti dan Hubungan daripada broker data atau pengagregat yang berpangkalan di EU.

โ€“ Data Identiti dan Hubungan daripada sumber yang tersedia secara umum seperti Companies House dan Daftar Pemilih yang berpangkalan di EU.

4. CARA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA

4.1 Kami telah menyatakan di bawah, dalam format jadual, penerangan tentang semua cara kami merancang untuk menggunakan data peribadi anda, dan asas undang-undang yang kami sandarkan untuk berbuat demikian. Kami juga telah mengenal pasti kepentingan sah yang sesuai.

4.2 Harap maklum bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda untuk lebih daripada satu alasan yang sah bergantung pada tujuan khusus kami menggunakan data anda. Sila hubungi kami jika anda memerlukan butiran tentang alasan undang-undang khusus yang kami harapkan untuk memproses data peribadi anda apabila lebih daripada satu asas telah dinyatakan dalam jadual di bawah.

4.3 Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis asas yang sah yang kami harapkan untuk memproses data peribadi anda.

4.4 Perubahan Tujuan

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan kami mengumpulnya, melainkan kami secara munasabah menganggap bahawa kami perlu menggunakannya untuk sebab lain dan sebab itu serasi dengan tujuan asal. Jika anda ingin mendapatkan penjelasan tentang cara pemprosesan untuk tujuan baharu itu serasi dengan tujuan asal, sila hubungi kami.

Jika kami perlu menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan maklumkan kepada anda dan kami akan menerangkan asas undang-undang yang membolehkan kami berbuat demikian.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, dengan mematuhi peraturan di atas dengan ini diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

5. PENDEDAHAN TERHADAP DATA PERIBADI ANDA

5.1 Kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan pihak yang dinyatakan di bawah untuk tujuan yang dinyatakan dalam jadual dalam perenggan 4 di atas.

โ€ข Kami juga mungkin mendedahkan maklumat kepada Kumpulan Yonder Consulting Limited yang berpangkalan di United Kingdom yang bertindak sebagai pengawal bersama jika tinjauan dijalankan bagi pihak syarikat Kumpulan Yonder Consulting Limited selain daripada Yonder Data Solutions.

โ€ข Pembekal perkhidmatan bertindak sebagai pemproses yang berpangkalan di United Kingdom yang menyediakan perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem.

โ€ข Penasihat profesional yang bertindak sebagai pemproses atau pengawal termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan syarikat insurans yang berpangkalan di United Kingdom yang menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan.

โ€ข Hasil HM & Kastam, pengawal atur dan pihak berkuasa lain yang bertindak sebagai pemproses atau pengawal yang berpangkalan di United Kingdom yang memerlukan pelaporan aktiviti pemprosesan dalam keadaan tertentu.

โ€ข Syarikat geodemografi seperti Experian bertindak sebagai pemproses yang berpangkalan di United Kingdom yang memberi kami analitik dan cerapan tambahan untuk tinjauan kami.

โ€ข Pihak ketiga yang kami boleh pilih untuk menjual, memindahkan atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Sebagai alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Jika perubahan berlaku kepada perniagaan kami, maka pemilik baharu boleh menggunakan data peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam notis privasi ini.

5.2 Melainkan kami telah memaklumkan kepada anda pada permulaan tinjauan atau mendapatkan persetujuan anda sebagai sebahagian daripada tinjauan, kami tidak mendedahkan Data Tinjauan yang merupakan data peribadi kepada pelanggan kami. Data Tinjauan adalah tanpa nama dan dikongsi dengan pelanggan kami dan pihak ketiga yang lain dalam bentuk generik yang tidak mengenal pasti anda. Sebagai contoh: โ€œ8 daripada 10 orang di UK gembira dengan pekerjaan mereka sekarangโ€.

5.3 Kami menghendaki semua pihak ketiga menghormati keselamatan data peribadi anda dan memperlakukannya selaras dengan undang-undang. Kami tidak membenarkan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri dan hanya membenarkan mereka memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu dan mengikut arahan kami.

6. PEMINDAHAN ANTARABANGSA

6.1 Setiap kali kami memindahkan data peribadi anda keluar dari EEA, kami memastikan tahap perlindungan yang sama diberikan kepadanya dengan memastikan sekurang-kurangnya satu daripada perlindungan berikut dilaksanakan:

โ€ข Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara yang telah dianggap memberikan tahap perlindungan yang mencukupi untuk data peribadi oleh Suruhanjaya Eropah. Untuk butiran lanjut, lihat Suruhanjaya Eropah: Kecukupan perlindungan data peribadi di negara bukan EU.

โ€ข Apabila kami menggunakan pembekal perkhidmatan tertentu, kami mungkin menggunakan kontrak khusus yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah yang memberikan perlindungan yang sama kepada data peribadi seperti yang ada di Eropah. Untuk butiran lanjut, lihat Suruhanjaya Eropah: Model kontrak untuk pemindahan data peribadi ke negara ketiga.

โ€ข Apabila kami menggunakan pembekal yang berpangkalan di AS, kami mungkin memindahkan data kepada mereka jika mereka adalah sebahagian daripada Perisai Privasi yang memerlukan mereka memberikan perlindungan serupa kepada data peribadi yang dikongsi antara Eropah dan AS. Untuk butiran lanjut, lihat Suruhanjaya Eropah: Perisai Privasi EU-AS.

6.2 Sila hubungi kami jika anda ingin maklumat lanjut tentang mekanisme khusus yang kami gunakan semasa memindahkan data peribadi anda keluar dari EEA.

7. KESELAMATAN DATA

7.1 Kami telah menyediakan langkah keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan data peribadi anda daripada hilang secara tidak sengaja, digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan, diubah atau didedahkan. Selain daripada itu, kami mengehadkan akses kepada data peribadi anda kepada pekerja, ejen, kontraktor dan pihak ketiga lain yang mempunyai perniagaan perlu tahu. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda atas arahan kami dan mereka tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan.

7.2 Kami telah menyediakan prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan akan memaklumkan kepada anda dan mana-mana pengawal atur yang berkenaan tentang pelanggaran apabila kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian.

8. PENGEKALAN DATA

8.1 Berapa lama anda akan menggunakan Data Peribadi saya?

Kami hanya akan mengekalkan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kami mengumpulnya, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, perakaunan atau pelaporan.

Bagi menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk data peribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat dan sensitiviti data peribadi, potensi risiko bahaya daripada penggunaan atau pendedahan data peribadi anda tanpa kebenaran, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kita boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan keperluan undang-undang yang berkenaan.

Mengikut undang-undang kami perlu menyimpan maklumat asas tentang ahli panel kami (termasuk Data Hubungan, Identiti, Kewangan dan Transaksi) selama enam tahun selepas mereka berhenti menjadi ahli untuk tujuan cukai.

Dalam beberapa keadaan, anda boleh meminta kami memadamkan data anda: lihat pemadaman permintaan di bawah untuk maklumat lanjut.

Kami mungkin membuat tanpa nama data peribadi anda (supaya ia tidak boleh lagi dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik iaitu kami mungkin menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa notis lanjut kepada anda.

9. HAK UNDANG-UNDANG ANDA

9.1 Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data berhubung data peribadi anda.

โ€ข Meminta akses kepada data peribadi anda.

โ€ข Meminta pembetulan data peribadi anda.

โ€ข Meminta pemadaman data peribadi anda.

โ€ข Membantah pemprosesan data peribadi anda.

โ€ข Meminta sekatan memproses data peribadi anda.

โ€ข Meminta pemindahan data peribadi anda.

โ€ข Hak untuk menarik balik persetujuan.

9.2 Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami.

9.3 Biasanya Tiada Yuran Dikenakan

Anda tidak perlu membayar yuran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menggunakan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami mungkin enggan mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

9.4 Apa yang kami perlukan daripada anda

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan bahawa data peribadi tidak didedahkan kepada sesiapa yang tidak berhak menerimanya. Kami juga mungkin menghubungi anda untuk meminta maklumat lanjut berhubung permintaan anda untuk mempercepatkan respons kami.

9.5 Had Masa untuk Menjawab

Kami cuba menjawab semua permintaan yang sah dalam masa satu bulan. Ada kalanya kami mungkin mengambil masa lebih daripada sebulan jika permintaan anda sangat rumit atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam keadaan ini, kami akan maklumkan kepada anda dan memberi anda maklumat terkini.

10. GLOSARI

10.1 Asas Yang Sahโ€ข Persetujuan bermaksud memproses data anda setelah kami mendapatkan kebenaran anda yang diberikan secara sukarela, khusus, termaklum dan jelas. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dan kemudian kami akan berhenti memproses maklumat anda untuk tujuan itu.

โ€ข Kepentingan Sah bermaksud kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan mengurus perniagaan kami untuk membolehkan kami memberi anda perkhidmatan/produk yang terbaik dan pengalaman yang terbaik dan paling selamat. Kami pastikan kami mempertimbangkan dan mengimbangi sebarang potensi kesan terhadap anda (kedua-dua positif dan negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda untuk kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti yang kepentingan kami mengatasi kesan terhadap anda (melainkan kami mendapat persetujuan anda atau dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang). Anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menilai kepentingan sah kami terhadap sebarang kesan yang mungkin berlaku pada anda bagi aktiviti tertentu.

โ€ข Prestasi Kontrak bermaksud memproses data anda apabila ia perlu untuk pelaksanaan kontrak iaitu anda adalah satu pihak atau untuk mengambil langkah atas permintaan anda sebelum menandatangani kontrak sedemikian.

โ€ข Mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia bermaksud memproses data peribadi anda apabila ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia yang kami tertakluk padanya.

10.2 Hak Undang-undang Anda

Anda mempunyai hak untuk:

โ€ข Meminta akses kepada data peribadi anda (biasanya dikenali sebagai “permintaan akses subjek data”). Ini membolehkan anda menerima salinan data peribadi yang kami simpan tentang anda dan untuk memastikan bahawa kami memprosesnya secara sah.

โ€ข Meminta pembetulan data peribadi yang kami simpan tentang anda. Ini membolehkan anda membetulkan sebarang data tidak lengkap atau tidak tepat yang kami simpan tentang anda, walaupun kami mungkin perlu mengesahkan ketepatan data baharu yang anda berikan kepada kami.

โ€ข Meminta pemadaman data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami memadam atau membuang data peribadi jika tiada alasan kukuh untuk kami terus memprosesnya. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memadam atau membuang data peribadi anda apabila anda telah berjaya menggunakan hak anda untuk membantah pemprosesan (lihat di bawah), apabila kami mungkin telah memproses maklumat anda dengan cara yang menyalahi undang-undang atau apabila kami dikehendaki memadamkan data peribadi anda untuk mematuhi undang-undang tempatan. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak sentiasa dapat mematuhi permintaan pemadaman anda atas sebab undang-undang tertentu yang akan dimaklumkan kepada anda, jika berkenaan, pada masa permintaan anda.

โ€ข Membantah pemprosesan data peribadi anda apabila kami bergantung pada kepentingan yang sah (atau kepentingan pihak ketiga) dan terdapat sesuatu tentang situasi tertentu anda yang membuatkan anda ingin membantah pemprosesan atas alasan ini kerana anda merasakan ia memberi kesan kepada hak asas dan kebebasan anda. Anda juga mempunyai hak untuk membantah apabila kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung atau jika kami memproses data peribadi anda untuk tujuan penyelidikan statistik, melainkan pemprosesan itu perlu demi kepentingan awam. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin menunjukkan bahawa kami mempunyai alasan sah yang kukuh untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda.

โ€ข Meminta sekatan bagi pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami menggantung pemprosesan data peribadi anda dalam senario berikut: (a) jika anda mahu kami menentukan ketepatan data; (b) apabila penggunaan data kami adalah menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya; (c) apabila anda memerlukan kami untuk menyimpan data walaupun kami tidak lagi memerlukannya kerana anda memerlukannya untuk menentukan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau (d) anda telah membantah kami menggunakan data anda tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mengatasi alasan yang sah untuk menggunakannya.

โ€ข Meminta pemindahan data peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. Kami akan memberikannya kepada anda, atau pihak ketiga yang telah anda pilihi, data peribadi anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Sila maklum bahawa hak ini hanya terpakai kepada maklumat automatik yang anda berikan kebenaran pada mulanya untuk kami gunakan atau apabila kami menggunakan maklumat tersebut untuk melaksanakan kontrak dengan anda.

โ€ข Menarik balik persetujuan pada bila-bila masa apabila kami bergantung pada persetujuan untuk memproses data peribadi anda. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menjejaskan kesahan sebarang pemprosesan yang dijalankan sebelum anda menarik balik kebenaran anda. Jika anda menarik balik kebenaran anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda. Kami akan menasihati anda jika ini berlaku pada masa anda menarik balik kebenaran anda.