Survey privacy notice - Vietnamese

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với thông báo về quyền riêng tư đối với Khảo sát của Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions là tên giao dịch của Yonder Consulting Limited.

Yonder tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này sẽ trình bày cách thức chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tham gia các khảo sát của chúng tôi và cho bạn biết về các quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Thông báo về quyền riêng tư này không áp dụng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi liên quan đến trang web này. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách Yonder thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web này, vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư trên Trang Web của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp dữ liệu trực tuyến cho chúng tôi với tư cách hội viên của hệ thống .Y Live, thì Thông báo về Quyền riêng tư .Y Live của chúng tôi sẽ được áp dụng thay cho thông báo về quyền riêng tư này.

Yonder thay mặt khách hàng thực hiện các khảo sát nghiên cứu thị trường. Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các khảo sát mà Yonder là đơn vị kiểm soát dữ liệu liên quan đến khảo sát.

· Nếu Yonder tự quyết định ai sẽ tham gia khảo sát và các câu hỏi khảo sát nào được đưa ra thì Yonder sẽ là đơn vị kiểm soát dữ liệu duy nhất của khảo sát và thông báo về quyền riêng tư này sẽ được áp dụng cùng với bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp khi bắt đầu khảo sát.

· Nếu Yonder và (các) khách hàng cùng chịu trách nhiệm về việc quyết định ai sẽ tham gia khảo sát và các câu hỏi khảo sát nào được đưa ra thì chúng tôi sẽ là đơn vị đồng kiểm soát cùng với một hoặc nhiều khách hàng và thông báo về quyền riêng tư này sẽ được áp dụng cùng với bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp khi bắt đầu khảo sát, có thể bao gồm thông báo về quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi.

· Nếu khách hàng của chúng tôi nắm quyền kiểm soát tổng thể về việc ai sẽ tham gia khảo sát và các câu hỏi khảo sát nào được đưa ra, còn chúng tôi chỉ thực hiện theo chỉ thị của khách hàng, thì Yonder sẽ là đơn vị xử lý dữ liệu của khảo sát và không phải là đơn vị kiểm soát dữ liệu, và thông báo về quyền riêng tư này sẽ không được áp dụng, mà chỉ áp dụng các thông báo được cung cấp khi bắt đầu khảo sát.

Khi bắt đầu khảo sát, chúng tôi sẽ cho bạn biết Yonder đang đóng vai trò đơn vị kiểm soát duy nhất, đơn vị đồng kiểm soát hay đơn vị xử lý dữ liệu liên quan đến cuộc khảo sát. Nếu chúng tôi không phải là đơn vị kiểm soát dữ liệu hoặc không phải đơn vị kiểm soát dữ liệu duy nhất, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết các đơn vị nào sẽ kiểm soát dữ liệu.

Thông báo về quyền riêng tư này được cung cấp ở định dạng phân lớp để bạn có thể nhấp chuột qua các phần cụ thể được nêu dưới đây. Vui lòng sử dụng cả Bảng chú giải thuật ngữ để hiểu ý nghĩa của một số thuật ngữ được sử dụng trong thông báo về quyền riêng tư này.

1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

2. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN
3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO
4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO
5. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
6. CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ
7. BẢO MẬT DỮ LIỆU
8. LƯU TRỮ DỮ LIỆU
9. CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN
10. BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

1.1 Mục đích của Thông báo về Quyền riêng tư này

Thông báo về quyền riêng tư này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về cách Yonder thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tham gia các khảo sát của chúng tôi.

Điều quan trọng là bạn phải đọc thông báo về quyền riêng tư này cùng với bất kỳ thông báo về quyền riêng tư hoặc thông báo xử lý đúng mực nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn nắm được đầy đủ cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo khác và không nhằm mục đích thay thế cho các thông báo đó.

1.2 Đơn vị kiểm soát

Yonder Consulting Limited là đơn vị kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là “Yonder”, “chúng tôi” hay “của chúng tôi” trong thông báo về quyền riêng tư này).

Chúng tôi đã chỉ định một chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO) chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến thông báo về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo về quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về việc thực hiện các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với DPO đó theo thông tin chi tiết dưới đây.

1.3 Thông tin liên hệ

Tên công ty: Yonder Consulting Limited

Tên hoặc chức danh DPO: Mike Wooderson

Địa chỉ email: dataprotection@yonderconsulting.com

Địa chỉ bưu chính: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Vương Quốc Anh)

Bạn có quyền khiếu nại bất kỳ lúc nào lên Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), cơ quan giám sát của Vương quốc Anh về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (www.ico.org.uk). Tuy nhiên, chúng tôi trân trọng cơ hội giải quyết những lo ngại của bạn trước khi bạn liên hệ với ICO, nên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu.

1.4 Thay đổi trong Thông báo về Quyền riêng tư và Nghĩa vụ Thông báo cho chúng tôi về các Thay đổi của bạn

Phiên bản này được cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2018 và vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn nhận phiên bản này.

Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn phải chính xác và cập nhật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi trong khi vẫn duy trì mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

1.5 Liên kết của Bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, chương trình nhúng plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo về quyền riêng tư của mọi trang web mà bạn truy cập.

2. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

2.1 Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể xác định danh tính của cá nhân đó. Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu đã xóa danh tính (dữ liệu ẩn danh).

2.2 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã sắp xếp theo nhóm như sau:

Dữ liệu Danh tính bao gồm tên, họ trước khi kết hôn, họ, tên người dùng hoặc mã định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, ngày sinh và giới tính.

Dữ liệu Liên hệ bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

Dữ liệu Tài chính bao gồm thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán.

Dữ liệu Giao dịch bao gồm thông tin chi tiết về các khoản thanh toán dành cho bạn.

Dữ liệu Khảo sát bao gồm các câu trả lời bạn cung cấp cho bất kỳ cuộc khảo sát nào mà chúng tôi mời bạn tham gia.

Dữ liệu Giao tiếp bao gồm thông tin trao đổi giữa bạn và chúng tôi và bất kỳ phản hồi nào của bạn về các dịch vụ của chúng tôi.

2.3 Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu Khảo sát của bạn để thực hiện nghiên cứu thị trường và nghiên cứu thống kê. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm lộ danh tính của bạn, chúng tôi coi dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo thông báo về quyền riêng tư này.

2.4 Chúng tôi sẽ chỉ thu thập các Loại Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe, dữ liệu di truyền và sinh trắc học của bạn) hoặc thông tin về tiền án và hành vi phạm tội nếu có chấp thuận rõ ràng của bạn và chỉ khi những thông tin này liên quan đến khảo sát, dưới dạng một phần của Dữ liệu Khảo sát.

2.5 Nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân khi được yêu cầu, có thể bạn sẽ không được tham gia khảo sát và nhận các ưu đãi hoặc lợi ích khác cho việc tham gia khảo sát.

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

3.1 Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn và về bạn bao gồm:

Tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu về Danh tính, Liên hệ, Tài chính và Khảo sát của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc bằng cách khác. Những dữ liệu này bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn tham gia khảo sát của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi.

Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Kỹ thuật và Dữ liệu Sử dụng về thiết bị, các hành động duyệt và kiểu duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được Dữ liệu Kỹ thuật về bạn nếu bạn truy cập các trang web khác sử dụng cookie của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt, hoặc để cảnh báo bạn khi các trang web đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường được. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau và các nguồn công khai như được nêu dưới đây:

– Dữ liệu Danh tính và Liên hệ từ các nhà môi giới hoặc tổng hợp dữ liệu có trụ sở thuộc Liên minh Châu Âu.

– Dữ liệu Danh tính và Liên hệ từ các nguồn có sẵn công khai như Cục Quản lý Công ty (Companies House) và Cơ quan Đăng ký Cử tri có trụ sở thuộc Liên minh Châu Âu.

4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

4.1 Chúng tôi đã trình bày theo dạng bảng ở bên dưới để mô tả về tất cả các cách mà chúng tôi lập kế hoạch sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và cơ sở pháp lý chúng tôi sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch. Chúng tôi cũng xác định những lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi phù hợp.

4.2 Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cơ sở pháp lý tùy vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi sử dụng làm căn cứ để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà trong đó, nhiều cơ sở pháp lý được nêu trong bảng dưới đây.

4.3 Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các loại cơ sở pháp lý mà chúng tôi sử dụng làm căn cứ để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

4.4 Thay đổi Mục đích

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu đó, trừ phi chúng tôi cân nhắc một cách hợp lý việc chúng tôi cần dùng dữ liệu đó vì lý do khác và lý do đó phù hợp với mục đích ban đầu. Nếu bạn muốn chúng tôi giải thích về việc xử lý cho mục đích mới tương thích như thế nào với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không biết hoặc không chấp thuận, nhưng tuân thủ các quy tắc trên, khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

5. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

5.1 Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên được nêu dưới đây vì các mục đích nêu trong bảng ở mục 4 phía trên.

• Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cho Yonder Consulting Limited Group có trụ sở tại Vương quốc Anh đóng vai trò đơn vị kiểm soát chung, nếu một khảo sát được thực hiện thay mặt cho một công ty thuộc Yonder Consulting Limited Group mà không phải là Yonder Data Solutions.

• Các nhà cung cấp dịch vụ đóng vai trò đơn vị xử lý dữ liệu có trụ sở tại Vương quốc Anh, là đơn vị cung cấp các dịch vụ quản trị công nghệ thông tin và hệ thống.

• Các nhà tư vấn chuyên nghiệp đóng vai trò đơn vị xử lý hoặc kiểm soát dữ liệu bao gồm luật sư, nhân viên ngân hàng, kiểm toán viên và nhân viên bảo hiểm có trụ sở tại Vương quốc Anh, là những người cung cấp các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán.

• Cơ quan Thuế & Hải quan Anh (HM Revenue & Customs), cơ quan quản lý và các cơ quan chức năng khác đóng vai trò đơn vị xử lý hoặc kiểm soát có trụ sở tại Vương quốc Anh, là những đơn vị yêu cầu báo cáo các hoạt động xử lý dữ liệu trong một số trường hợp nhất định.

• Các công ty địa lý dân số như Experian đóng vai trò đơn vị xử lý dữ liệu có trụ sở tại Vương quốc Anh, là những đơn vị cung cấp cho chúng tôi các phân tích và thông tin chi tiết bổ sung cho các khảo sát của chúng tôi.

• Các bên thứ ba mà chúng tôi chọn để bán, chuyển giao hoặc sáp nhập một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Hoặc chúng tôi có thể tìm cách mua lại hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác. Nếu có thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi thì chủ sở hữu mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này.

5.2 Trừ phi chúng tôi đã thông báo cho bạn khi bắt đầu khảo sát hoặc có chấp thuận của bạn khi tham gia khảo sát, chúng tôi sẽ không tiết lộ các Dữ liệu Khảo sát nào là dữ liệu cá nhân cho khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu Khảo sát được ẩn danh và chia sẻ với khách hàng của chúng tôi và các bên thứ ba khác ở dạng chung và không xác định danh tính của bạn. Ví dụ: “8 trên 10 người ở Vương quốc Anh hài lòng với công việc hiện tại”.

5.3 Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu đó theo pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và tuân theo hướng dẫn của chúng tôi.

6. CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

6.1 Mỗi khi chúng tôi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi đảm bảo mức độ bảo mật tương tự bằng cách áp dụng ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:

• Chúng tôi sẽ chỉ chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia được Ủy ban Châu Âu xem là có mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân đầy đủ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Ủy ban Châu Âu: Tính đầy đủ của việc bảo mật dữ liệu cá nhân ở các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu.

• Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể được Ủy ban Châu Âu phê duyệt nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân đầy đủ giống như ở Châu Âu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Ủy ban Châu Âu: Hợp đồng mẫu vềchuyển giao dữ liệu cá nhân sang các quốc gia thứ ba.

• Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cho họ nếu họ tham gia Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư (Privacy Shield), thỏa thuận này yêu cầu họ cung cấp mức độ bảo mật tương tự đối với dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Ủy ban Châu Âu: Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư giữa châu Âu và Hoa Kỳ.

6.2 Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể mà chúng tôi sử dụng khi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Khu vực Kinh tế Châu Âu.

7. BẢO MẬT DỮ LIỆU

7.1 Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị thất lạc, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị chỉnh sửa hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có phận sự được biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật.

7.2 Chúng tôi đã áp dụng các thủ tục để xử lý bất kỳ vi phạm đáng ngờ nào về dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý nào liên quan về vi phạm này khi chúng tôi bắt buộc phải làm theo pháp luật.

8. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

8.1 Bạn sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích khi thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả các mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để quyết định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi cân nhắc về số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, rủi ro tổn hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các cách thức khác, và các yêu cầu pháp lý liên quan.

Theo luật, chúng tôi phải lưu lại thông tin cơ bản về các thành viên trong hệ thống của mình (bao gồm Dữ liệu Liên hệ, Danh tính, Tài chính và Giao dịch) trong sáu năm sau khi họ kết thúc tư cách thành viên vì các mục đích kê khai thuế.

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: xem phần yêu cầu xóa bên dưới để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để dữ liệu đó không còn liên quan đến bạn nữa) cho các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

9. CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN

9.1 Trong những trường hợp nhất định, bạn có các quyền được luật bảo mật dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

• Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

• Yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân của bạn.

• Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

• Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

• Yêu cầu giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

• Yêu cầu chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn.

• Quyền rút lại chấp thuận.

9.2 Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

9.3 Thường không mất phí

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Hoặc chúng tôi có thể từ chối tuân theo yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

9.4 Chúng tôi cần gì ở bạn

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để đẩy nhanh tốc độ phản hồi của chúng tôi.

9.5 Giới hạn thời gian phản hồi

Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các yêu cầu hợp lệ trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một vài yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật cho bạn.

10. BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

10.1 Cơ sở pháp lýSChấp thuận có nghĩa là xử lý dữ liệu của bạn khi chúng tôi có được sự cho phép tự nguyện, cụ thể, đầy đủ thông tin và rõ ràng của bạn. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào và khi đó chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của bạn cho mục đích đó.

Lợi ích hợp pháp có nghĩa là lợi ích của doanh nghiệp của chúng tôi trong việc tiến hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ/sản phẩm tốt nhất, trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất. Chúng tôi đảm bảo sẽ xem xét và cân đối mọi tác động tiềm ẩn đối với bạn (cả tích cực và tiêu cực) và quyền của bạn trước khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động mà lợi ích của chúng tôi bị thiệt hại do tác động đến bạn (trừ phi chúng tôi có được chấp thuận của bạn, hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc cho phép theo cách khác). Bạn có thể lấy thêm thông tin về cách chúng tôi đánh giá lợi ích hợp pháp của mình so với bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn liên quan đến các hoạt động cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thực hiện hợp đồng có nghĩa là xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng đó.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có nghĩa là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà chúng tôi phải tuân theo.

10.2 Các Quyền Hợp pháp của bạn

Bạn có quyền:

Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Việc này cho phép bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không.

Yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Việc này cho phép bạn yêu cầu sửa chữa mọi dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu trữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Việc này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý dữ liệu (xem bên dưới), trong trường hợp chúng tôi đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc chúng tôi được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của luật pháp địa phương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa dữ liệu của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, nếu áp dụng, vào thời điểm bạn yêu cầu.

Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi căn cứ vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba) và hoàn cảnh cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý dựa trên cơ sở này vì bạn cảm thấy việc này ảnh hưởng đến các quyền và tự do cơ bản của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu thống kê, trừ phi việc xử lý này là cần thiết vì lợi ích cộng đồng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn vượt lên trên các quyền và tự do của bạn.

Yêu cầu giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập độ chính xác của dữ liệu; (b) trong trường hợp việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó; (c) khi bạn cần chúng tôi lưu trữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu đó vì bạn cần để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem chúng tôi có cơ sở pháp lý quan trọng hơn để sử dụng dữ liệu đó hay không.

Yêu cầu chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, hoặc bên thứ ba do bạn chọn, dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy tính có thể đọc được. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hoặc trong trường hợp chúng tôi đã sử dụng thông tin đó để thực hiện hợp đồng với bạn.

Rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào mà chúng tôi căn cứ vào chấp thuận để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại chấp thuận của mình. Nếu bạn rút lại chấp thuận của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn rơi vào trường hợp này tại thời điểm bạn rút lại chấp thuận của mình.